ติดต่อสอบถาม

การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis

การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis

หลักสูตร การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis

วัตถุประสงค์ 

 1. สามารถเข้าใจแนวคิด การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis

หัวข้อสัมมนา

 1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
 2. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปํญหา (Corrective Action Process)
 3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
 4. การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
 5. เครื่องมือ สำหรับ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method)
 6. เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique
 7. เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram
 8. เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique
 9. รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D
 10. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D และ Why-Why Analysis

ระยะเวลาอบรม 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 ท่าน/รุ่น

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน