ติดต่อสอบถาม

CQI-23 Molding System Assessment

CQI-23 Molding System Assessment

หลักสูตร CQI-23 Molding System Assessment 2nd edition Feb, 2023

หลักการและเหตุผล

ระบบบริหารคุณภาพยานยนต์ IATF 16949:2016 ได้มีการระบุข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการที่องค์กรต้องประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (4.3.2 Customer Specific Requirements) ซึ่งบริษัทใหญ่หลายๆ บริษัท เช่น Ford, GM เป็นต้น ได้มีการระบุให้ผู้ส่งมอบต้องทำการประเมินกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค CQI-23 Molding System Assessment

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของ CQI-23 (MSA)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ CQI-23 Molding System Assessment
 2. เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประเมินตามข้อกำหนด CQI-23 Molding System Assessment

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา ( 2 วัน)

 • ประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน CQI-23 Molding System Assessment
 • หลักการตรวจประเมินตามวิธีการของ CQI-23 Molding System Assessment
 • ขั้นตอนการตรวจประเมินตามมาตรฐาน CQI-23 Molding System Assessment
 • ข้อกำหนดของมาตรฐาน CQI-23 Molding System Assessment
  • Cover Sheet
  • Section 1: Management responsibility and quality planning
  • Section 2: Floor and material handling responsibility
  • Section 3: Job audit
  • Process requirement tables
  • Glossary
 • Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

ระยะเวลาอบรม

2 วัน เวลา 09.00-16.00น.

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน