ติดต่อสอบถาม

การจัดทำมาตรฐาน 5 ส. ในสำนักงานและโรงงาน

การจัดทำมาตรฐาน 5 ส. ในสำนักงานและโรงงาน

หลักสูตร “การจัดทำมาตรฐาน 5 ส. ในสำนักงานและโรงงาน”

ปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานองค์กร หรืออุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์ นั้น มีวิธีการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น QC QCC TQM TPM KAIZEN ISO 9000 QS 9000 จะต้องเริ่มต้นที่ 5ส. ก่อนทั้งสิ้น 5ส. จึงเป็นพื้นฐานของการทำงานทุกอย่าง ตั้งแต่ดูแลตนเองดูแลเครื่องจักร ตลอดจนการทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ผลตามที่คาดหมายทำงานถูกวิธี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กรโดยขาดพื้นฐานด้านวินัยในการทำงานหากมีการนำเอากิจกรรมอื่นมาปฏิบัติมักจะสำเร็จต่อเมื่อผู้บริหารลงมากำกับดูแลด้วยตนเอง หากผู้บริหารวางมือเมื่อไรกิจกรรมก็จะหยุดทันที หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกิจการของท่าน เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและปรัชญาของ 5ส

2. เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ 5ส ในองค์กร

3. สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิตขององค์กรโดยการใช้เทคนิค 5ส.

4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ 5ส ไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีม 5ส. ในองค์การได้

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5ส.

2. 5ส. คืออะไร

3. ความแตกต่างและความเหมือนของการทำ 5ส. ในโรงงานและสำนักงาน

4. วิธีทำ 5ส.

5. ผลดีจากการทำ 5ส.

6. บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการทำ 5ส.

- ทัศนคติต่อกลุ่ม

- การแก้ไขปัญหา

7. ขั้นตอนในการทำกิจกรรม 5ส.

- ทัศนคติต่อกลุ่ม

- การแก้ไขปัญหา

8. ขั้นตอนในการทำกิจกรรม 5ส.

- นโยบาย

- ฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

- แบ่งงานรับผิดชอบ

- เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน 5ส.

9. การนำกิจกรรม 5ส. ไปดำเนินการในองค์การ

10. การประเมินผล 5ส.ในโรงงานและสำนักงาน

 

วิธีการสัมมนา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน