ติดต่อสอบถาม

การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean

การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean

หลักสูตร “การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean”

(Lean Purchasing & Procurement)

การนำแนวคิดแบบลีนมาใช้ในระบวนการจัดซื้อจัดหา

การจัดซื้อแบบลีน (Lean Purchasing) หรือการจัดการพัสดุแบบลีน (Lean Supply Management) การจัดซื้อแบบลีนนั้นได้ถูกนำมาใช้ก่อนในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นการนำเอาระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time; JIT) และเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าในกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ลดระดับสินค้าคงคลัง และลดระยะเวลาระหว่างกระบวนการให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารและแบ่งปัน (Share) ข้อมูลแบบต่อเนื่องและทันที

วัตถุประสงค์

1. ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ

2. เพิ่มความถูกต้อง รวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อ จัดหา

3. ลดระดับปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ลดระยะเวลาการทำงานจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้า

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การจัดซื้อแบบ Just in Time กับ Just in Case

2. หลักการและวิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Oder Quantity :EOQ)

4. Safety Stock กับปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย

5. แผนความต้องการวัสดุ (Material Resource Planning : MRP)

6. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม

 

วิธีการสัมมนา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน