ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานลต้นทุน และลด Break down

หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานลต้นทุน และลด Break down

หลักการและเหตุผล

การลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง 8 ประการนั้น นอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลา ได้งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

ในกระบวนการควบคุมการผลอตให้ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากการกำจัด ความสูญเปล่าของ(Waste) แล้วในส่วนของเครื่องจักรก็เป็นส่วนงสำคัญของการจัดการตามหลักการของ 4M การที่เครื่องจักรหยุดทำงาน(Breakdown) หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพที่ตั้งไว้  เราเรียกลักษณะปรากฏการณ์แบบนี้ว่า เกิดความสูญเสีย(LOSS) ตามหลักของลีน แล้วเราเรียกว่า 6 Big loss ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการลดต้นทุนของโรงงาน ดังนั้นการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวันในโลกของการทำธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านต้องมองหาแนวทางการลดต้นทุนแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงาน ไปจนถึงการพัฒนาทั้งบุคลากรและวิธีการทำงานในโรงงานเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ระบบการทำงานแบบ Kaizen จึงเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับผู้ประกอบการไทย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการลดต้นทุน
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสูญเปล่า(Waste)และความสูญเสีย(Loss) พร้อมทั้งแนวนทางการ Kaizenในรูปแบบ Operation
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและสามารถใช้แนวคิด Kaizen ได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

1. ความสำคัญของการลดต้นทุนในยุคปัจจุบันทั้งในรูปแบบองค์กรและพนักงาน

2. รูปแบบของต้นทุนการผลิตและงานบริการ

3. การลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ

4. การมองปัญหาของแต่ละบุคคลและการคัดเลือกปัญหา

5. ความสูญเปล่าและความสูญเสียที่แฝงตัวในงานเรา

6. การค้นหาความสูญเปล่าและความสูญเสียจากการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต

7. การใช้เครื่องมือในการค้นหาปัญหา เช่น Abnormal skill, VM, 3Gen เป็นต้น

8. ประยุกต์ใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยหลักการ PDCA กับ QC Story

9. เครื่องมือในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Kaizen ,5ส., QCC เป็นต้น

10. พื้นฐานไคเซ็นในองค์กร

 • ความหมายของไคเซ็นและลักษณะแนวคิดไคเซ็น
 • การเตรียมพร้อมให้เป็นองค์กรไคเซ็น
 • แนวคิดหลักของไคเซ็น

11. การทำกิจกรรมไครเซ็น บนพื้นฐาน PDCA

 • คิดหาเรื่องเพื่อทำไคเซ็น
 • มุมมองของการปรับ 3 MU
 • ตั้งต้นการทำไคเซ็นจากปัญหา
 • การเสนอแผนการทำไคเซ็น
 • การนำวิธีการแก้ไขลงสู่ภาคปฏิบัติ
 • การประบปรุงแก้ไขกรณีที่การดำเนินการไม่ได้เป้าหมาย
 • แนวทางการจัดทำมาตรฐานและการฝึกอบรมพนักงาน(Skill Training)
 • การเขียนรายงานไคเซ็น และรูปแบบการเขียนรายงานแบบ A3 Report
 • การส่งเสริมไคเซ็นในด้านต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน
 • ตัวอย่างการวัดผลไคเซ็น
 • ภาพตัวอย่างการปรับปรุงงาน

12. กิจกรรม Work Shop

13. ถามตอบและกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะ

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย 40 %

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

คุณสมบัติ ผู้เข้าอบรม และสัมมนา พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน