ติดต่อสอบถาม

ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล

ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Problem-solving & Decision-making Skills)

หลักการและแหตุผล

ปัญหาและการตัดสินใจนั้นเป็นภาวะปกติของการทำงานประจำวันที่พนักงานและหัวหน้างานทุกระดับจะต้องรับมือและจัดการให้ส่งผลในทางบวกต่อองค์กรและงานในความรับผิดชอบ การที่จะแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หัวหน้างานจะต้องมีทักษะในการคิดและการดำเนินการกระบวนการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการกำหนดทางเลือกและการตัดสิน ใจ กระทั่งกำหนดออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานเพื่อไปดำเนินการอีกครั้ง หัวหน้างานที่จะบริหารจัดการกับปัญหาอย่างได้ผล จึงควรต้องได้เรียนรู้ถึงทักษะและเทคนิควิธีการจำเป็นต่อการนำไปใช้แก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.มีความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญ หลักการและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจของหัวหน้างาน

2.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และสามารถกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

3 มีความรู้ ความเข้าใจและนำเสนอเทคนิคที่ได้้เรียนรู้ ไปกำหนดทางเลือกในการตัดสินใจ สำหรับนำไปใช้แก้้ ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

ความสำคัญของการมองปัญหาให้แจ่มแจ้ง และการตัดสินใจแก้ปัญหา

  • บทบาทของหัวหน้างาน ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

กระบวนการคิด รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

- การคิดอย่างเป็นระบบ

- การคิดสร้างสรรค์

- การคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์

กิจกรรมกลุ่ม : แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฝึกทักษะการคิด พร้อมนำเสนอ

ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

- การระบุและวิเคราะห์ปัญหา (Problem Identify & Analysis)

- การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)

- การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making)

- การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)

- การตรวจสอบ (Monitoring Phase)

เทคนิค การระบุปัญหาด้วย “What if”

 เทคนิค การระบุวัตถุประสงค์ (Setting Objective) ของการแก้ไขปัญหา

 เทคนิค การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyzing Problem Cause)

- การระดมสมอง (Brain Storming Technique)

- การทำผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

- การทำ Affinity Diagram

- การวิเคราะห์ 5 Why Analysis เป็นต้น

 เทคนิคการกำหนดทางเลือกในการตัดสินใจ

- การลงคะแนนทางเลือก (Polling Technique)

- การทำทางเลือกให้เหลือน้อยลง (Narrowing Technique)

กิจกรรมกลุ่ม : แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การกำหนดทางแก้ไข

ปัญหาและเกณฑ์การตัดสินใจตามโจทย์ที่กำหนด

 การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

- การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน (Develop Action Plan)

- การสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Develop Achievement Indicators)

- การปฏิบัติตามแผน (Implementing the Solution)

- การประเมินผล (Evaluating & Updating)

สรุปการเรียนรู้

 

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน