ติดต่อสอบถาม

การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่

การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่

เนื้อหาของหลักสูตร  (พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)
 คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ
    - ทำไมต้องมีคลังสินค้า
    - วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า
    -  ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
  ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ
     - สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก
     -วิธีการประเมินมูลค่าของสต็อก
     - เทคนิคการเติมเต็มสต็อกแบบ ROP & EOQ
       เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก (ABC Analysis / Pareto’s   
       80/20 Rule)
  การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า
        -   การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง
        -   การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง
        -   การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง
        -   เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก
        -   จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา
             และทันต่อสถานการณ์
         -   การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและ 
             ประสิทธิผล
 การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ
 เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
 เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง
 วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)
 ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ
 ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกันกรณีสินค้าขาดเกินจาก STOCK

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน