ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร หัวหน้างานแนวผู้ประกอบการ

หลักสูตร หัวหน้างานแนวผู้ประกอบการ

หลักสูตร หัวหน้างานแนวผู้ประกอบการ

(Transformation for Entrepreneurial Supervisor)

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ผลลัพธ์ของการทำงานที่มาจากผู้ ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของ(ผู้ประกอบการ/เถ้าแก่) นั้นสูงกว่าผลลัพธ์ของการทำงานของผู้ที่ทำเพราะเป็นแค่เพียงหน้าที่ เท่านั้น ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้จากพฤติกรรมของผู้ที่เป็น หัวหน้ามืออาชีพกับผู้ที่มีอาชีพหัวหน้านั้นแตกต่างกันอย่างมาก แล้วสิ่งใดที่ทำให้มืออาชีพประสบความสำเร็จทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต สิ่งนั้นคือ องค์ความรู้หรือทักษะ ของการเป็นนักบริหารจัดการแนว ผู้ประกอบการ(เถ้าแก่)

ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่หัวหน้างานในระดับต่างๆ ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพึงศึกษา ทบทวนความรู้ ทักษะและแนวทาง(WAY)ที่เถ้าแก่ทั้งหลายในอดีตใช้สร้างเสริมจิต วิญญาณการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาประยุกต์ต่อยอดสร้างความสำเร็จของตนเอง หน่วยงานและองค์กร อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. รู้และความเข้าใจ เทคนิคการสร้างเสริมจิตวิญญาณการเป็น ผู้ประกอบการภายในองค์กร

2. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้เพื่อผลลัพธ์ของ งานอาชีพที่รับผิดชอบที่ดีกว่า

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

1. หัวหน้างานจะต้องทำอะไรอย่างต่อเนื่อง

2. จับทิศทางใหม่ของกระแสเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทาง

3. ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน

4. หัวหน้างานแนวผู้ประกอบการที่องค์กรธุรกิจต้องการ

5. จิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการภายในองค์กร

6. กำหนดเป้าหมายทิศทางให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

7. การมีเป้าหมายร่วมกัน

8. การจัดวางระบบการบริหารจัดการ

9. การสร้างเงื่อนไขสู่ความสำเร็จ

10. ฝ่าฟันยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันและรวดเร็ว

11. บทกลยุทธ์ การสร้างบทกลยุทธ์ ขั้นตอนการดำเนินตามบทกลยุทธ์

12. พฤติกรรมเกี่ยวกับ ต้นทุน และกำไร

13. ความเป็นผู้นำในลักษณะผู้ประกอบการ

14. ระบบควบคุมการบริหารจัดการ คือสิ่งที่กำหนดชัยชนะ หรือความพ่ายแพ้

15. พลังในการโน้มน้าวผู้เกี่ยวข้อง

16. การตรวจสอบความคืบหน้าและประเมินความคืบหน้าของบทกล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน ทุกระดับและหน่วยงาน

2. วิศวกร ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ ทุกระดับและหน่วยงาน

วิธีการอบรมสัมมนา

บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

 

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน