ติดต่อสอบถาม

การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

(Cost Reduction and Productivity Efficiency)

หลักการและเหตุผล 

        SMEs ในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างอันเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากหลายๆ ปัจจัย คือ ต้นทุนค่าแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น, ต้นทุนค่าวัตถุดิบแพงขึ้นจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนลงในกรณีที่ต้องนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ, ต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงานสูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าและพลังงานที่จะปรับตัวขึ้นทุกวัน, คู่แข่งขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น, ต้องการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต, ต้องการผลกำไรมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว ปรับวิธีการทำธุรกิจ สร้างการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ ในการลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องทราบเทคนิคในการผลิตสินค้าเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง, ใช้เวลาการผลิตลดลง ใช้จำนวนพนักงานผลิตที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรการผลิตให้มากขึ้น รวมถึงการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่เท่าเดิมหรือน้อยลง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้บริหารด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มขึ้น

2. ทราบถึงกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นโดยใช้ต้นทุนหรือระยะเวลาการผลิตเท่าเดิมหรือน้อยลง

3. สามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าและการบริการให้มากขึ้น ลดของเสีย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

4. สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต เพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น หรือลงทุนให้น้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้น

5. เพื่อสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กรในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

6. เข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว ราคาถูกมาใช้เพื่อทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

- ความหมายของต้นทุน (Cost) และต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost)

- การลดต้นทุน มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

- การลดต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์           

- แนวทางการจัดการบริหารต้นทุนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

- หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- มิติในการลดต้นทุนการผลิต

- แนวทางการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- ดัชนีชี้วัดและการกำหนดเป้าหมายการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต

- เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

- การควบคุมคุณภาพการผลิต              

- การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

- การลดต้นทุนซ่อมบำรุงเครื่องจักร

- การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ                 

- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

ระยะเวลาอบรม           1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.   

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ผ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายจัดซื้อจัดหา ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน