ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)

(Production Planning and Control: Management Level)

หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น การผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าจากกระบวนการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพของบริษัท ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขันทางการค้ากระบวนการทางธุรกิจการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้จากการวางแผน และควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

การวางแผนและควบคุมการผลิต เป็นการประเมินความต้องการของลูกค้าเปรียบเทียบกับกำลังความสามารถในการผลิต และใช้วิธีการในการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการดาเนินการในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา

การวางแผนและควบคุมการผลิตจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้ต้องมาจากแนวคิด ว่าทุกหน่วยงานของกระบวนการธุรกิจของบริษัทมีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานการตลาดจัดซื้อ วิศวกรรมซ่อมบำรุงการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเงิน และบริหารงานบุคคลโดยมีหน่วยงานวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. ได้รับหลักการแนวคิดและโครงสร้างที่สาคัญในการวางแผนและควบคุมการผลิต

2. สามารถนำแนวทางการวางแผนและควบคุมการผลิตไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับงานที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • กระบวนการธุรกิจการผลิต, เป้าหมาย
 • โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานต่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • บทบาทผู้บริหารที่มีต่อกระบวนการวางแผนและการควบคุมการผลิต
 • ความสอดคล้องและการไหลของงานในกระบวนการธุรกิจ
 • การบริหารการผลิต
 • เป้าหมายการผลิต, ประเภทการผลิต
 • หลักการและแนวคิดการวางแผนและการควบคุมการผลิต
 • ความจำเป็นในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • ประเภทของแผนการผลิต
 • ปัจจัยและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • ผลกระทบจากปัจจัยและข้อมูลต่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • การควบคุมการผลิต
 • ประเมินผลการผลิตและการรายงานผล
 • รายงานเพื่อการตัดสินใจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา :

- ผู้บริหารทุกระดับ และทุกหน่วยงานของบริษัท

- ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการ การวางแผน และควบคุมการผลิต

วิธีการอบรมสัมมนา :  บรรยาย/ ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน