ติดต่อสอบถาม

การทำงานตามมาตรฐานเพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

การทำงานตามมาตรฐานเพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

หลักสูตร“การทำงานตามมาตรฐานเพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน”

(Standardized Work for Mistake-Proofing)

            การทำงานตามมาตรฐาน (Standardized Work) เป็นการกำหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเดียวกัน จะมีกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนเหมือนกันทุกประการ เพื่อให้ทำนายประสิทธิภาพการทำงานได้และประมาณผลการทำงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงให้เหมาะแก่การนำมาใช้ในกระบวนการ

       งานที่เป็นมาตรฐานจะแสดงถึงรายละเอียดของวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขของการทำงานในปัจจุบัน รวมถึง วิธ๊การการทำงาน วิธีการควบคุม และวิธีการที่จำเป็นอื่น ๆในกระบวนการทำงาน และยังรวมถึงแบบฟอร์มมาตรฐานในกระบวนการทำงานด้วยงานที่เป็นมาตรฐานนั้นจึงเปรียบเสมือนเอกสารที่สำคัญมากขององค์กรที่จะนำไปปฏิบัติทั้งงานด้านการผลิตและบริการตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์งานมาตรฐานเป็นงานที่ทำซ้ำ ๆกันและเหมือนกันทุกรอบ โดยเน้นการเคลื่อนไหวของคนเป็นสำคัญ และกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อผลิตสินค้าที่ดี พนักงานปลอดภัย และต้นทุนต่ำลง ลดปัญหาและความผิดพลาด เป็นวิธีการเชื่อถือได้ โดยจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและลำดับขั้นตอนที่จะทำให้เกิดสมรรถนะสูงสุดและการทำให้มีความสูญเปล่าน้อยที่สุด  

          ข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้งานซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานผลิตและนำไปสู่ข้อบกพร่อง โดยทั่วไปมักจะเรียกข้อผิดพลาดในการทำงานต่าง ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้งานว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานที่ไม่เป็นตามมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานการทำงานที่ดีนั่นเอง ดังนั้นเราจึงควรสร้างมาตรฐานการทำงานเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง (การหยุดทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาด การจำกัดความผิดพลาด และการแจ้งเตือนเพื่อป้องกัน) และการตรวจจับข้อบกพร่อง (การหยุดทำงานเมื่อเกิดข้อบกพร่อง การจำกัดขั้นตอนการทำงาน และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด) นอกจากนี้การทำงานตามมาตรฐานยังสามารถระบุสาเหตุและกระบวนการเกิดข้อบกพร่อง เพื่อการปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำอีก

 

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30:  - ความหมายของการทำงานตามมาตรฐาน (Standardized Work) วัตถุประสงค์ 

                     ประโยชน์ที่ได้รับ คุณค่าที่ได้รับ

                   - ประเภทของงานตามมาตรฐาน รูปแบบ และข้อมูลรายละเอียด

                   - ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการทำงานตามมาตรฐาน                  

10.30-10.45:  พัก 15 นาที

10.45-12.00:  - การปรับปรุงการทำงานตามมาตรฐาน

                   - การสร้างตารางการทำงานตามมาตรฐาน

                   - วิธีการทำงานตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

12.00-13.00:  พักเที่ยง                  

13.00-14.30:  - รูปแบบของปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

                  - การค้นหารากเหง้าของปัญหาและความผิดพลาด

                  - เครื่องมือการควบคุมคุณภาพ 7 ประการ

                  - ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke)

                  - การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis:  

                    FMEA)

14.30-14.45: พัก 15 นาที

14.45-16.00:  - เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

                   - การประยุกต์ใช้และเทคนิคการทำงานตามมาตรฐานเพื่อลดความผิดพลาด

              - กรณีศึกษาการทำงานตามมาตรฐาน

ระยะเวลาอบรม 1 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย การให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและตอบคำถาม

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายปฏิบัติงาน  ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายบริการ วิศวกร

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน