ติดต่อสอบถาม

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์
(Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation)
 
หลักการและเหตุผล
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ หรือ MMOG/LE เป็นเครื่องมือการประเมินด้วยตนเองที่ครบถ้วนทั้งหมดสำหรับโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์การผลิต (OEM) และซับพลายเออร์ โดยจะกำหนดกลุ่มแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับงานบริการ การจัดการคลังสินค้า การผลิตและกระบวนการจัดการชิ้นส่วน ซึ่งเครื่องมือนี้จะถูกใช้อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นมาตรฐานเกือบทั้งหมด เพื่อสามารถลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังและการขนส่ง และทำการประเมินซับพลายเออร์เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการกำหนดกระบวนการเพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการ การจัดลำดับความสำคัญ การตรวจสอบ การฝึกอบรมเพื่อลดความแปรปรวนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน การกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพและการส่งมอบ ตลอดจนความปลอดภัยที่มากขึ้น
MMOG/LE จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบและการดำเนินงานของซับพลายเออร์ขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางดังกล่าว เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมถึงสร้างศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถประเมินด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการวัตถุดิบและโลจิสติกส์ของตนเองได้อย่างครบถ้วน
2. เพื่อลดความเสี่ยง ความผิดพลาด ความไม่แน่นอนของการดำเนินงานขององค์กร
3. เพื่อสามารถกำหนดกระบวนการเพื่อการจัดการ พัฒนาการปฏิบัติงาน และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างได้ผล
5. เพื่อสร้างแผนการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงแผนทดสอบและการตรวจสอบเพื่อรับมือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
6. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น
หัวข้อการอบรม
- การปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์คืออะไร วัตถุประสงค์ ประโยชน์
- กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์
- วิธีการประเมินด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการวัตถุดิบและโลจิสติกส์ของตนเอง
- สาระสำคัญของการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์
- แนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
- กรณีศึกษาองค์กรที่มีระบบการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์
ระยะเวลาอบรม อบรม 1 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
วิทยากร อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย, ให้คำปรึกษา แนะนำ, กรณีศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้บริหารระดับสูง-กลาง/หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝายปฏิบัติการคลังสินค้า, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง, และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน