ติดต่อสอบถาม

การใช้ 14 เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นเพื่อบริหารการผลิต

การใช้ 14 เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นเพื่อบริหารการผลิต

การใช้ 14 เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นเพื่อบริหารการผลิต

(14 Tools for Solving Problem)

 

หลักการและเหตุผล

          การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ  Root cause และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ Corrective action และ preventive action เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์ปัญหาอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle),Why Why analysis, และ 14 Statistic Tools หรือ 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืน

          ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ 14 Tools นี้แล้วจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC Story ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง Corrective action และ Preventive action ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 14 ชนิด หรือ 14 Tools

เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 

 

หัวข้อการอบรม

-องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

- ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ

กลุ่มข้อมูลเชิงปริมาณ: สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Quantitative Data)

กลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Qualitative Data)

- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา

          1. แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)

2. ผังพาเรโต (Pareto diagram)

3. กราฟ (Graph)

4. ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

5. ผังการกระจาย (Scatter diagram)

6. แผนภูมิควบคุม (Control chart)

7. ฮิสโตแกรม (Histogram)

- การใช้เครื่องมือ New QC 7 Tools ในการวิเคราะห์ปัญหาแบบต่างๆ

          1. แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)

2. แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Relation Diagram)

3. แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

4. แผนผังลูกศร (Arrow Diagram)

5. แผนผังตาราง (Matrix Diagram)

6. แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis)

7. แผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)

- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

- การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย QC Story

- เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (Small group activity)

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการสัมมนา

  1. การบรรยาย                          40 %
  2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    50%
  3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์        10 %

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน