ติดต่อสอบถาม

CQI-12 3rd Coating System Assessment

CQI-12 3rd Coating System Assessment

หลักการและเหตุผล

ระบบบริหารคุณภาพยานยนต์ IATF 16949:2016 ได้มีการระบุข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการที่องค์กรต้องประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (4.3.2 Customer Specific Requirements) ซึ่งบริษัทใหญ่หลายๆ บริษัท เช่น Ford, GM เป็นต้น ได้มีการระบุให้ผู้ส่งมอบต้องทำการประเมินกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค CQI-12 Coating System Assessment

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของ CQI-12

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ CQI-12 Coating System Assessment
 2. เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประเมินตามข้อกำหนด CQI-12 Coating System Assessment

ตัวอย่างหัวข้อการอบรม ( 2 วัน)

 • ประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน CQI-12 Coating System Assessment
 • ภาพรวมข้อกำหนด IATF 16949 : 2016 และ AIAG Core Tools ที่เกี่ยวข้องกับ CQI-12
 • หลักการตรวจประเมินตามวิธีการของ CQI-12 Coating System Assessment
 • ขั้นตอนการตรวจประเมินตามมาตรฐาน CQI-12 Coating System Assessment
 • ข้อกำหนดของมาตรฐาน CQI-12 Coating System Assessment
 • Cover Sheet
 • Audit Elements Paragraph 1-2
 • Pyrometry Paragraph 3
 • Job audit Paragraph 4 (Inspection of finished parts)
 • Process Tables of the CQI-12 Coating System Assessment
 • Glossary
 • Workshop

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน