ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพSPC และ QC7 tools

เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพSPC และ QC7 tools

หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools”

(SPC & QC 7 Tools for Processing and Quality Control)

หลักการและเหตุผล

Statistical Process Control หรือ SPC คือ การควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสินค้าโดยใช้หลักทางสถิติเป็นเครื่องมือ ด้วยการสุ่มตัวอย่างตามวิถีทางสถิติที่ถูกต้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสังเกตุ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และวัดผลการดำเนินงานผลิตเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายกระบวนการ สามารถกำจัดของเสีย และทราบสาเหตุของการผลิตของเสียได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (High Quality) ต้นทุนการผลิตต่ำ (Low Cost) และส่งมอบสินค้าได้ตรงกำหนดเวลา (On Time Delivery)

การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ QC 7 Tools (Quality Control 7 Tools) หรือเครื่องมือ 7 ประการในการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานมาใช้เพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการลดของเสียหรือ Re-work ลง ลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ทราบถึงสาเหตุและที่มาของของเสียที่ผลิตขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงการหาแนวทางและวิธีการในการจัดการและควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรเทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบขององค์กร และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผล และความสำคัญในการควบคุมและเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงเทคนิคการลดของเสียในธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม ทราบสาเหตุและแหล่งที่มาของของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ SPC และ QC 7 Tool ได้อย่างแท้จริง

เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านคุณภาพได้เข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือและระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการวางแผนการด้านคุณภาพและปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำอย่างเหมาะสม และทำให้องค์กรมีโอกาสที่จะมีผลกำไรในการดำเนินธุรกิจได้

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. การควบคุมกระบวนการและคุณภาพด้วยหลักการ Statistical Process Control คืออะไร จุดประสงค์ ความแม่นยำและประโยชน์ที่ได้รับ
 2. ความรู้ทางสถิติและข้อมูลเบื้องต้นของการควบคุมคุณภาพ
 3. ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ SPC
 4. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและกระบวนการด้วยหลักการ SPC
 5. การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 ประการ (QC 7 Tools)
 • แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) 
 • กราฟ (Graph)
 • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
 • แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 • ฮีสโตแกรม (Histogram)
 • แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
 1. หลักการเบื้องต้นของระบบ QCC (Quality Control Cycle)

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย ระดมสมอง

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ วิศวกร

ระยะเวลา        1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน