ติดต่อสอบถาม

AIAG Measurement System Analysis

AIAG Measurement System Analysis

AIAG Measurement System Analysis 4th edition

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) ถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนำมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของ AIAG (Automotive Industry Action Group)

ระบบการวัดมีความสำคัญต่อการยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้อง แต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่ง ผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษา และการวิเคราะห์ระบบการวัด เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด
 2. เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบข้อมูลแบบแปรผัน (Variable) และข้อมูลแบบนับ (Attribute)
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสาเหตุความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด และสามารถลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากในระบบการวัด
 4. สามารถใช้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel และ Minitab สำหรับวิเคราะห์ระบบการวัด

 

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

วันแรก

 • การเชื่อมโยงข้อกำหนด IATF 16949 : 2016
 • ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของระบบการวัด
 • การวิเคราะห์ค่าไบอัส (Bias), คุณสมบัติเชิงเส้นตรง (Linearity) และความเสถียร (Stability)
 • Workshop ไบอัส (Bias) และคุณสมบัติเชิงเส้นตรง (Linearity)

วันสอง

 • การวิเคราะห์ Gauge Repeatability & Reproducibility (GR&R) สำหรับข้อมูลแบบแปรผัน (Variable)
 • Workshop การวิเคราะห์ Gauge Repeatability & Reproducibility (GR&R) สำหรับข้อมูลแบบแปรผัน (Variable)
 • การวิเคราะห์ Gauge Repeatability & Reproducibility (GR&R) สำหรับข้อมูลแบบนับ (Attribute)
 • Workshop การวิเคราะห์ Gauge Repeatability & Reproducibility (GR&R) สำหรับข้อมูลแบบนับ (Attribute)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

 • ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ทางด้านการผลิตและสถิติเบื้องต้น

หมายเหตุ

 1. การบรรยายประกอบการกรณีศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel และ Minitab

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน