ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

(Root Cause Analysis & Problem Solving Tools)

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา

2. มีความรู้และสามารถในการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า)ได้อย่างเป็นระบบ

3. มีความรู้ในการใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และการทดสอบสาเหตุของปัญหา

4. รู้จักคิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา :  

1. แนวคิดการจัดการกระบวนการและการคิดอย่างเป็นระบบ

2. ทำความเข้าใจในเรื่องของปัญหา และสาเหตุรากเหง้า

3. การกำหนดปัญหา และเจาะจงปัญหาโดยการใช้ Check sheet และ Pareto

4. การค้นหาสาเหตุเบื้องต้นด้วยวิธีการต่างๆ

5. การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา

6. การระดมสมอง

7. เครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis: RCA) ของปัญหา

8. การทดสอบสาเหตุของปัญหา

9. A3 Problem Solving Process

10. การรตัดสินใจบนพื้นฐานที่แท้จริง (Management by Fact)

11. การกำหนดมาตรการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำแบบถาวร (Permanent Corrective Action)

12. Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน (09.00-16.00 น.)

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทุกคนทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน