ติดต่อสอบถาม

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

หลักการและเหตุผล

ลีน (Lean) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ปัจจุบันองค์กรชั้นนำนิยมนำมาประยุกต์ใช้ เนื่องจากตัวชี้วัดความสำเร็จของลีน คือ คุณภาพ , ต้นทุน, และ เวลา (Lead time) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้วัดหน่วยงานในองค์กรได้ทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น

สำหรับหลักสูตรนี้จึงเป็นการแนะนำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงด้วย ลีน เพื่อไปเป็นแบวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ ลีน (Lean) เบื้องต้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ ลีน (Lean) เพื่อใช้วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นโครงสร้างและประโยชน์ในการบริหารงานด้วย ลีน (Lean) อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ตัวอย่างหัวข้อการอบรม

  1. ความหมายและประวัติความเป็น ลีน (Lean)
  2. ขั้นตอนการประยุกต์ ลีน Lean (5 Steps)
  3. One Piece Flow / SMED
  4. การวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้วยแผนผังสายธารคุณค่า (VSM)
  5. การวิเคราะห์ P-Q, P-P
  6. Workshop 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน วิศวกร

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน