ติดต่อสอบถาม

การสร้างจิตสำนึกและการจัดการพลังงานในองค์กร

การสร้างจิตสำนึกและการจัดการพลังงานในองค์กร

หลักการและแหตุผล
         องค์กรใดก็ตามที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน องค์กรนั้นจะเกิดการอนุรักษ์และใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องยั่งยืน ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” จะเป็นการฝึกอบรมที่ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน ขั้นตอนวิธีการในการสร้างจิตสำนึกอย่างเป็นระบบและง่ายในการนำไปใช้ กรณีตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการระดมสมองในการจัดทำแผนรณรงค์ระชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแก่องค์กรได้
  หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งต่อองค์กร ประเทศชาติ และต่อสภาวะแวดล้อมของโลกเราได้อีกด้วย
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเป็นระบบ
- เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างเป็นมีรูปแบบ
- เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อผลกระทบของการใช้พลังงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
- เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม
 
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
1. จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
        แหล่งที่มาของพลังงาน
        แนวโน้มการใช้พลังงาน
        ผลกระทบจากการใช้พลังงาน
        แนวทางการประหยัดพลังงานเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
        จิตสำนึกและกิจกรรมการสร้างจิตสำนึก/นโยบายพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
2. การอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ
        ระบบแสงสว่าง
        ระบบการปรับอากาศ
        ระบบการอัดอากาศ
        ระบบมอเตอร์
        ระบบอื่นๆ
3. ตัวอย่างความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน
4. แนวโน้มสถานการณ์ของการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต
ระยะเวลาในการฝึกอบรม      ระยะเวลาในการฝึกอบรม  6  ชม.
 
ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป
หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
 
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน