ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย New QC 7 Tools

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย New QC 7 Tools

หลักการและแหตุผล

7 QC Tools เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งมีกระบวนการของ กิจกรรมตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน โดยมากมักจะใช้เพื่อแก้ปัญหา QC อย่างไรก็ตามสำหรับการ แก้ไขปัญหาโดยทั่วๆ ไปก็สามารถใช้ได้ ซึ่งปัจจุบันก็นิยมนำหลักการมาแก้ปัญหาโดยทั่วๆ ไป โดยทำ ขั้นตอนของวงจรบริหาร PDCA มาใช้ร่วมกัน ตั้งแต่การะบุปัญหาที่ชัดเจน การเก็บข้อมูลเบื้องต้นและ การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา วิธีการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนกิจกรรม การวิเคราะห์หา สาเหตุ มาตรการการแก้ไข การติดตาม ตลอดจนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ขึ้นอีก ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบเรียกว่า 7 QC Tools โดยในแต่ละขั้นจะ อาศัยการดำเนินกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือคุณภาพเบื้องต้น 7 ชนิด (7 QC Tools)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดเบื้องต้นในการมองปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถ หาแนวทางในการแก้ปัญหา
 • สามารถน้ำความรู้ไปประยุกต์กับการใช้งานจริง
 • สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีสำหรับการแก้ปัญหา และการปรับปรุง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • นิยามและมุมมองของปัญหา
 • ขั้นตอนของการแก้ปัญหา
 • 7 QC Tools สำหรับการแก้ปัญหา
 • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet), Workshop
 • ผังพาเรโต (Pareto Diagram) , Workshop
 • กราฟ (Graph)
 • ผังเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram) Workshop
 • ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 • แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
 • ฮิสโตแกรม (Histogram)
 • Work Shop สรุป
 • สรุป และถาม ตอบ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน