ติดต่อสอบถาม

การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System

การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System

หลักสูตร การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System

หลักการและแหตุผล

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต และความไม่แน่นอนของเวลาในการจัดส่งชิ้นส่วนของผู้จัดส่ง ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบการผลิตแบบลีนซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ Lean Manufacturing System and Management และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค/เครื่องมือลีน รวมถึงการออกแบบกระบวนการทีดีตั้งแต่ครั้งแรก

2. Lean Manufacturing System and Management 7+1 Wastes)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module 1: Value Added & Non Value Added Work

 • แนะนำเนื้อหาในหลักสูตร
 • นิยามและหลักการ 5 ประการของ Lean
 • การจำแนกประเภทกิจกรรมตามแนวคิด Lean
 • คุณค่า (Values)
 • ความสูญเปล่า (Wastes)
 • แนวคิดเพิ่มเติมและผลการปรับปรุงตามแนวทางของ Lean

Module 2: Value Stream Mapping (VSM)

Module 2 Part 1: แนวคิดพื้นฐานของ VSM

 • แนวคิดพื้นฐานในการปรับปรุงองค์กร
 • Value Stream Mapping (VSM)
 • การแบ่งระดับและภาพรวมในการใช้ VSM
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลของ Lean (Lean Metrics)

Module 2 Part 2: Current State VSM

 • ขั้นตอนการจัดทำ Current State VSM
 • การจัดกลุ่มแผนภาพกระแสคุณค่า
 • การรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องและการลงสำรวจพื้นที่
 • การตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมา
 • การระบุลำดับการจัดเรียงของกระบวนการ
 • การวาดเส้นทางการไหลของชิ้นงาน
 • การวาดเส้นทางการไหลของสารสนเทศ
 • การบันทึกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ภายในกระบวนการ
 • สรุปและวิเคราะห์ภาพรวมและตัวอย่างการระบุจุดปรับปรุงของ VSM

Module 2 Part 3: Future State VSM

 • หลักการปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำ Future State-VSM และสัญลักษณ์ต่างๆของ VSM
 • ความหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ของ VSM
 • คัมบัง (Kanban)
 • การปรับเรียบการผลิต (Heijunka – Load Leveling)
 • ตัวอย่าง Future State VSM

Module 3: Lean Toolbox

 • Part 1: How to Improve the Lean process
 • Part 2: Stability – Workplace Management
 • Part 3: Stability – Machine Management
 • Part 4: Stability – Quality Management
 • Part 5: Stability – Production Management
 • Part 6: Standardization
 • Part 7: Simplification
 • Part 8: Roadmap to Lean

ระยะเวลาในการฝึกอบรม      ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน