ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการเขียนตารางควบคุมการผลิต(Control Plan)

เทคนิคการเขียนตารางควบคุมการผลิต(Control Plan)

“เทคนิคการเขียนตารางควบคุมการผลิต(Control Plan)”

 

หลักการและแหตุผล

ตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต"Control Plan"ถือเป็นเอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ใช้แสดงขั้นตอนโดยรวมของกระบวนการผลิต และผลสะท้อนขององค์กรว่าบรรลุถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพ ต้นทุน การผลิต และการส่งมอบ

ในการดำเนินกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC นั้น จำเป็นต้องใช้ Control Plan เป็นเครื่องมือประกอบที่สำคัญ ซึ่งชนิดของ Control Plan มีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ Prototype Control Plan, Pre - Launch Control Plan และ Production Control Plan ที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC จะต้องเข้าใจ รวมถึงนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับหรือการจัดทำControl Planและพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ Control Planและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและวางแผนเตรียมความพร้อมการตรวจติดตาม (Audit)จากลูกค้า

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการและเทคนิคของ Control Plan แต่ละชนิด

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

•ความหมายและวัตถุประสงค์ของ Control Plan

•ประเภทของControl Plan

•ส่วนประกอบของControl Plan

•เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรม (Drawing)

-การกำหนดจุดตรวจวัด

-การกำหนดเครื่องมือวัด

-การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต

•เทคนิคการอ่านค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน GD&T

-การกำหนดจุดตรวจวัด

-การกำหนดเครื่องมือวัด

-การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต

•เทคนิคการอ่านProcess Flow Diagram (PFD)และPFMEAเพื่อนำมาเขียนControl plan

•วิธีการนำเอาข้อกำหนดของลูกค้าใส่ลงใน Control Plan

•การอ่านและการใช้Control plan

•การกำหนดProduct / Process characteristic and Classification

•การกำหนดControl Method

•การกำหนดRe-action Plan

•ขั้นตอนการเขียนControl Plan

•กิจกรรมกลุ่มWork shop case study +

นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

 

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทและผู้ สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน