ติดต่อสอบถาม

การจัดการคลังสินค้า/บริหาร และควบคุมสต๊อกยุค 4.0

การจัดการคลังสินค้า/บริหาร และควบคุมสต๊อกยุค 4.0

หลักสูตร

การจัดการคลังสินค้า/บริหาร และควบคุมสต๊อกยุค 4.0

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน 

การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย

           ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่าง ๆภายในคลังสินค้าลดลง           

ระยะเวลาอบรม           1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร                    อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

รูปแบบการฝึกอบรม     การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา

หัวข้อการอบรม

09.00-10.30: การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

                  การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

                   การพัฒนาศักยภาพของของงานขั้นพื้นฐานของคลังสินค้า

                   วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card            

                   การเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 

10.30-12.00: การลดเวลาและความผิดพลาดในการทำกิจกรรมภายในคลังสินค้าอย่างได้ผล

                  วิธีการเพิ่มความรวดเร็วของการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

                  การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto

                  การควบคุมสินค้าคงคลังและการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC

                  การวางแผนการลดปริมาณสินค้า Dead Stock                

12.00-13.00: พักกลางวัน

13.00-14.30: การกำหนดดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า  

                  การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า (Warehouse Standard Operating

                  Procedure)         

                  การบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคลังสินค้า

                  การจัดทำรายงานด้านคลังสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ

14.30-16.00: การประเมินผลความสำเร็จของการบริหารจัดการคลังสินค้า

                  เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

                  การใช้ระบบ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า

วิทยากร  อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน