ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
Autonomous Maintenance (AM)

โดย อ. บรรพต  เทพฤทธิ์

หลักการและเหตุผล :

การที่พนักงานประจำเครื่องมีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้ ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง การสามารถปรับปรุงแก้ไข เบื้องต้นแบบง่ายๆได้เอง การกำหนดวิธีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบเครื่องจักร เบื้องต้นได้ นั้นจะมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตมีความสูญเสียต่างๆ ที่ลดลง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ และส่งมอบได้ตรงเวลา     โดยหลักสูตรนี้พนักงานจะได้ศึกษาและปฏิบัติ การดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง , การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม , การสร้างแนวทางการดูแลเครื่องจักรมีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ “การทำความสะอาด คือ การตรวจสอบ ”
      กุญแจสำคัญ 
      -    มโนภาพสภาพเครื่องตามจินตนาการในขณะทำความสะอาด
      -    ค้นหาจุดบกพร่องทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ( การหลวมคลาย , สั่นสะเทือน , ความร้อนสูง )

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่องได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้กลับสู่สภาพเดิมได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถจัดทำแนวทางการดูแลเครื่องจักร(การทำความสะอาด , หล่อลื่น , ตรวจสอบ)

กำหนดการเรียนรู้ :

ช่วงเช้า (9.00 – 12.00 น.)

- ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 8 ประการ
 - วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
- ความสามารถ 4 ประการของพนักงาน
- 7 ขั้นตอนในการทำการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
- ขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อการตรวจสอบ

- วิธีการจัดทำแนวทางการทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร 
- ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา (VCS)
- องค์ประกอบ 3 ประการในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
          • บอร์ดกิจกรรม

• บทเรียน 1 จุด OPL

• การประชุมกลุ่ม

ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.)

- การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (OEE)
          • การคำนวณค่าอัตราเวลาที่เครื่องเดินได้ (Availability)

• การคำนวณค่าอัตราสมรรถนะ (Performance)
• การคำนวณค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate)

- การวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ OEE
- 10 ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
- เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
- เทคนิคในการวิเคราะห์ Why Why analysis
- Q&A

แนวทางการเรียนรู้ : 

  • บรรยายแบบกระชับ
  • การแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์
  • กรณีศึกษา
  • ตอบข้อซักถามพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

วันเวลา และสถานที่ :  1วัน เวลา 09.00-16.00น. หรือ ตามที่บริษัทกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย :

  • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างานผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน