ติดต่อสอบถาม

การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล

การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล

หัวข้อ :กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล
Problem Solving by Data Analysis 

โดย อ.บรรพต  เทพฤทธิ์

หลักการและแหตุผล
ไม่มีงานใดที่ไม่มีปัญหาไม่มีใครไม่เคยพบปัญหา  ในงานที่ตัวเองทำ เขาเหล่านั้นแก้ปัญหาที่พบเจออย่างไร??    ใช้วิธีการและเครื่องมือใด เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการ แก้ปัญหา (ปัญหาหายไป และไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก) หรือไม่ นี่ถือเป็นตัวความสามารถของคนได้อย่างหนึ่งทีเดียวหลักสูตรจะนำเสนอวิธีการวิเคราะห์รวมถึงเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ (ข้อมูล) ซึ่งจะเน้นที่สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อให้ท่านสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เข้าใจแนวคิดและหลักการในการแก้ปัญหา
2. เข้าใจในหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เครื่องมือ  สถิติช่วยวิเคราะห์ได้
3. สามารถแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างคัมภีร์การแก้ปัญหาแบบพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดเวลาในการแก้ปัญหา

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
Part 1: Introduction และแนวคิด
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 การบริหารคุณภาพ การแก้ไขและการปรับปรุงแนวคิดแบบกูรู  หลาย ๆ ท่านในการแก้ไขปัญหา
 ขั้นตอนพื้นฐานทั้ง 3 ของการ แก้ไข ปัญหา (วิเคราะห์)
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
 การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา
 รูปแบบการแก้ไขปัญหา
 สถิติในบทบาทของเครื่องมือในการวิเคราะห์
 การใช้เครื่องมือสถิติช่วยวิเคราะห์ปัญหา
 การค้นหาปัญหาด้วย พาเรโต้ และดัชนีCp, Cpk
 การใช้เครื่องมือสถิติช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุ
 Workshop กิจกรรมกลุ่ม
Part 2 : การวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือทางสถิติ
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 การวิเคราะห์ข้อมูล(รูปภาพ ตารางและกราฟ) เพื่อหาเหตุของปัญหา
 การระดมสมองค้นหาสาเหตุและการใช้ผังก้างปลา
 การวิเคราะห์ความเป็นสาเหตุด้วยเครื่องมือสถิติ (เน้นสถิติอนุมาน)
๐แผนภาพการกระจาย
๐การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น t-test
๐การใช้ตาราง Contingency Table
 ๐การวิเคราะห์การถดถอย
 สรุป ตอบข้อซักถาม
 Workshop กิจกรรมกลุ่ม 


ระยะเวลาในการฝึกอบรม      ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน