ติดต่อสอบถาม

เทคนิค VA/VEเพื่อการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์

เทคนิค VA/VEเพื่อการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์

หลักสูตร เทคนิค VA/VEเพื่อการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ (สินค้า/บริการ)

(VA/VE Technique for Product’s Waste Cost Reduction and Value Added)

หลักการและเหตุผล

               การกระทำที่ไม่จำเป็น ในเวลาที่ไม่จำเป็น ในปริมาณที่ไม่จำเป็น ต่อการบรรลุข้อตกลงลูกค้า (ภายใน/ภายนอก) และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เป็นการไม่เพิ่มคุณค่าและทำให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นลดลง ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางด้านต้นทุน ด้านการแลกเปลี่ยน ด้านจุดเด่นหรือด้านการใช้งาน และส่งผลกระทบต่อกำไรและความสามารถใน

        การแข่งขันด้านราคา

              การวิเคราะห์คุณค่า (Value Analysis : VA) หรือวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) มีหลักการพื้นฐานเดียวกันคือ การลดต้นทุนของกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ VA/VE มีคุณสมบัติที่สามารถแยกแจงหน้าที่การทำงาน หาคุณค่าของหน้าที่การทำงาน หาต้นทุนของหน้าที่การทำงานของผลิภัณฑ์ที่มีค่าต่ำสุดโดยไม่ทำให้คุณภาพลดลงรวมทั้งความเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งงานที่เกี่ยวกับ Hardware (วัตถุ)หรือ Non - Hardware (ไม่ใช่วัตถุ เช่น การบริหารจัดการงาน งานระบบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานการผลิตสินค้า/บริการ)

              การประยุกต์ใช้ VA/VE ให้ได้ผลอย่างกว้างขวางนั้น จำเป็นต้องรวบรวมประสานเทคนิคและความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เป็น Team Design สำหรับการรวบรวมประสานความรู้และเทคนิคภายในองค์กรนั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ จำเป็นต้องมีควาเข้าใจเนื้อหาของ VA/VE อย่างถูกต้อง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง รวมทั้งความจำเป็นที่ต้องสร้างผู้เชี่ยวชาญ (Value Engineer) ให้มีจำนวนมากขึ้นอีกด้วย

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมสัมมนา

  1. รู้และเข้าใจ ถึงหลักการ พัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของ VA/VE
  2. รู้และเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการและข้อควรระวังในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของ VA Job Plan
  3. รู้และเข้าใจ การกำหนดคำจำกัดความของหน้าที่/ประโยชน์การใช้งาน (Function)  
  4. รู้และเข้าใจ การประเมินหน้าที่/ประโยชน์การใช้งาน (Function)

หัวข้อการอบรมสัมมนา

1. ผลด้านเศรษฐศาสตร์และด้านเทคนิคจาก VA/VE

2. ประวัติการพัฒนาของ VA/VE ในอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น

3. แนวคิดพื้นฐานของ VA/VE

4. 3กลุ่มการดำเนินการของ VE Activities

5. ขั้นตอน วิธีการ และข้อควรระวัง ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของ VE Job Plan

(แผนการดำเนินงานของ VE 7 ขั้นตอน)

5.1 การคัดเลือกโครงการหรือสิ่งที่เป็นเป้าหมาย

5.2 การกำหนดคำจำกัดความของหน้าที่/ประโยชน์การใช้งาน(Function Definition)

5.2.1 การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเป้าหมาย

5.2.2 การกำหนดคำจำกัดความของหน้าที่/ประโยชน์การใช้งาน

5.2.3 การจัดระเบียบของประโยชน์การใช้งาน

5.3 การประเมินหน้าที่/ประโยชน์การใช้งาน(Function Evaluation)

5.3.1 การวิเคราะห์ต้นทุน แยกตามหน้าที่/ประโยชน์การใช้งาน

5.3.2 การประเมินหน้าที่/ประโยชน์การใช้งาน

5.3.3 การคัดเลือกสาขาที่เป็นเป้าหมาย

5.4 การออกความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุง

5.5 การจัดการความคิดให้เป็นรูปธรรม

5.6 การนำเสนอผลงาน

5.7 การติดตามผล

ผู้เข้าอบรมสัมมนา :

           ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน Staff ทุกระดับและหน่วยงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ, วิศวกรรมการผลิต,บัญชี/การเงิน,จัดซื้อ/จัดหา, ผลิต, ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร. วางแผนควบคุมการผลิต และบริหารคลังพัสดุ)

การอบรมสัมมนา: บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 85%  ฝึกปฎิบัติ  15%

ระยะเวลาการอบรมสัมมนา 1 วัน 6ชั่วโมง (09.00-16.00น)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน