ติดต่อสอบถาม

ทักษะการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์

ทักษะการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร“ทักษะการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์”

( Problem and Solution Analysis Strategies )

          การจัดการและการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำอีก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการปฏิบัติการเพื่อแก้ไข (Corrective Action) เพื่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร การแก้ไขปัญหาปัญหาโดยการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) หรือความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal) ของพนักงานหน้างาน ซึ่งคำว่าปัญหาคือ การปฏิบัติงานหรือผลจากการกระทำใด ๆก็ตามที่นอกเหนือจากที่เราต้องการ ณ เวลาใด ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติ (Abnormality), ความไม่ตรงข้อกำหนด (Nonconformity) และความบกพร่อง (Defect) ใด้

ด้วยการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis : RCFA) ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญของการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดปกติหรือความผิดพลาด และการจัดการผลที่ตามมาของปัญหาดังกล่าว และป้องกันมิให้ปัญหานั้นเกิดซ้ำขึ้นได้อีก โดยใช้หลักการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมใช้ เช่น การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report, 5 Gen, Why – Why Analysis และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA) โดยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ส่งผลให้เกิดศักยภาพในการทำงานที่มากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาและความผิดพลาดอย่างแท้จริง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป็นที่ยอมรับได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มความสามารถในการรับรู้และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

2 เพิ่มความสามารถในการกำหนดปัญหาได้อย่างถูกต้อง และออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้ไขได้อย่างยั่งยืน

3. เพื่อส่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบที่ชัดเจน พิสูจน์

 ได้ ประเมินผลได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

4. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว หรือข้อผิดพลาดของกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้มากขึ้น4. เพื่อสามารถวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

5. สามารถนำเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้งานได้อย่างแท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าและผู้บริหารภายในองค์กร

 

เนื้อหาของหลักสูตร :

1. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์คืออะไร (What’s Strategic Management)

2. กระบวนการ ขั้นตอน การวางแผน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) ประโยชน์ที่ได้รับ

3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

4. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)

5. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

6. หลักการของเครื่องมือ 5 Gen

7. เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D

D0 - Emergency response action required เตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D

D1 - Establish a Team จัดตั้งทีมงาน

D2 - Describe the Problem เขียนบรรยายปัญหา

D3 - Develop Interim Containment Action (ICA) จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว

D4 - Define & Verify Root Cause and Escape Point กำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจุดบกพร่อง

D5 - Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point   เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร

D6 - Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการแก้ปัญหาแบบ ถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง

D7 - Prevent Recurrence ป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก

D8 - Congratulation & Close Out แสดงความยินดีกับทีม

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้อบกพร่องและผลกระทบด้วยหลักการ FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

วิธีการสัมมนา :  การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย ระดมสมอง

กลุ่มเป้าหมาย :  กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน ฝ่ายควบคุม

คุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบริการลูกค้า วิศวกร

ระยะเวลา : 1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง    เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร :   อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

             - MBA Logistics Management

             - Lean Production Consultant

             - ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

             - ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

             - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

             - อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

             - ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน