ติดต่อสอบถาม

การทำมาตรฐาน5 ส.และการสร้างจิตสำนึก

การทำมาตรฐาน5 ส.และการสร้างจิตสำนึก

หลักสูตร : การทำมาตรฐาน5 ส.และการสร้างจิตสำนึก

(Standardization of 5S and awareness)

หลักการแหละเหตุผล

กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของ

การทำงานที่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย วิธีการหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการ ตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ได้อย่างถูกต้อง สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานในกิจกรรมนี้

 กิจกรรม 5 ส.  ดังที่ทราบว่าประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ (สร้างมาตรฐาน)และสร้างนิสัย ซึ่งการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และนอกจากการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. แล้ว สิ่งที่สำคัญ คือการกำหนดขอบเขตในการตรวจประเมินที่ชัดเจน ก็จะช่วยสร้างให้กิจกรรม 5ส. นี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องหลักการสร้างมาตรฐาน 5ส เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสร้างมาตรฐาน 5ส และสร้างจิตสำนึก

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการดำเนินการกิจกรรม 5ส

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ใน

หน่วยงานของตนเองได้

5. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส ในการทำงาน

6. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

1. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและหน้าที่ของคณะทำงาน

เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงสร้างคณะทำงาน 5 ส และ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส รวมถึงเทคนิคในการทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

2. การส่งเสริมกิจกรรม 5ส ในองค์กรและการสร้างจิตสำนึก

เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการส่งเสริมการทำกิจกรรม 5ส ให้กับพนักงาน, การประชาสัมพันธ์ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการประกวดพื้นที่ในกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

4. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

 เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

5. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

 เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการตรวจติดตาม บทบาทในการเตรียมตัวก่อนเข้าทำการตรวจประเมิน เช่น ก่อนวันตรวจ ในวันตรวจประเมิน และการสรุปผลการตรวจประเมิน รวมถึงวิธีการตรวจประเมินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คณะทำงานเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

         การเตรียมตัวก่อนการตรวจ วันตรวจ และการสรุปผล

         5ส และหัวใจ ของแต่ละ ส

         หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ

         การออกแบบฟอร์มการตรวจ 5ส ในพื้นที่ทำงานจริง

         หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน หลักและเทคนิคในการตรวจพื้นที่

         กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หรือฝึกตรวจพื้นที่ 5ส สถานที่จริง

6Workshop: การตรวจประเมิน 5ส ในพื้นที่จริง

 

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

รูปแบบการสัมมนา

  1. การบรรยาย                          40 %
  2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    50%
  3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์        10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส. อย่างถูกต้อง

          2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการสร้างมาตรฐาน 5ส ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง

          3.ผู้เข้าอบรมสามารถให้คำปรึกษา เสนอแนะ แก่พนักงานในองค์กรได้

          4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน