ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม

หลักสูตร เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม

หลักสูตร เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Engineering)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการดำเนินการในการวิเคราะห์งานด้วย IE เทคนิค และการจัดทำให้เป็นมาตรฐาน
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการในกระบวนการผลิตจริงได้
 3. เพื่อการแก้ไขป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดจากการทำงานในปัจจุบันและอนาคต
 4. เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการต้นทุนที่ดี(ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร)

รายละเอียดหลักสูตร                                     

 • ความหมายและความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิต
 • IE Technic กับการเพิ่มผลผลิต
 • การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
 • เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement)
 • การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย
 • เทคนิคการเวลามาตรฐาน (Standard Time)
 • เทคนิคการวัดประสิทธิภาพการผลิต
 • Workshop

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ

ระยะเวลาการอบรม จำนวน 1 วัน (09.00-16.00 น.)

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน