ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต

(Productivity Mindset)

โดย อ.บรรพต เทพฤทธิ์

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะที่การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น องค์การที่จะอยู่รอดได้ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีผลิตภาพต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กรในทุกระดับ แต่แม้ในหลายองค์กรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ รวมทั้งความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น แต่ความรู้สึกผูกพันรับผิดชอบระหว่างพนักงานกับงานและกับองค์กรกลับมีน้อยลง ซึ่งหากเป็นอย่างนี้ในระยะยาวจะส่งผลให้ผลิตภาพลดลง และการพัฒนาองค์กรในภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม และจะนำไปสู่ความอ่อนแอขององค์กรในที่สุด องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทางด้านความคิดและการสร้างจิตสำนึกที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหาทางปรับปรุงและสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นเสมออันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและจิตสำนึกการเพิ่มผลผลิต
  2. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดการเพิ่มผลผลิตที่ว่า “เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้”
  3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ
  4. ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวทางการเพิ่มผลผลิต และสามารถนำความรู้ไปใช้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผลลัพธ์สูงขึ้นตามเป้าหมาย

กำหนดการอบรม

เวลา              กิจกรรม

09.00-12.00    – จิตสำนึกในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)

– ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ

– แนวคิดพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ

– องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพ

– กิจกรรมเกมเสริมสร้างการเรียนรู้

13.00-16.00    – เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพการใช้เครื่องมือต่างๆในการปรับปรุงกระบนการทำงาน 5ส,Kaizen, Karakuri Kaizen,3 MU,ECRS , 5W1H เป็นต้น

– เทคนิคการปรับปรุงงาน/การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA– เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ

– แนวทางการเพิ่มผลผลิต

Workshop กิจกรรมการสร้างเป้าหมายร่วมกันในการทำงานแบบ SMART GOAL

  • ถาม-ตอบ  และกรณีศึกษา

ระยะเวลาในการฝึกอบรม      1 วัน 09.00-16.00น.

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน