ติดต่อสอบถาม

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ(AIAG SPC)

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ(AIAG SPC)

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (AIAG SPC 2nd Edition)

หลักการและเหตุผล

การนำสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิธีการทางสถิติเช่นการใช้แผนภูมิควบคุมอย่างถูกประเภท จะช่วยให้เราสามารถควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันการผลิตของเสียออกมา ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการทำให้เราทราบว่าปัจจุบันความสามารถของการผลิตของเราอยู่ในระดับใด มีโอกาสเกิดของเสียขึ้นเท่าไหร่ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการให้ดีอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเหลักการของการควบคุมกระบวนการโดยใช้สถิติ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจทฤษฎีของการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Study)
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจทฤษฎีของแผนภูมิควบคุม (Control Chart)
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (AIAG SPC 2nd Edition)
 7. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab สำหรับการสร้างแผนภูมิควบคุมและการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ

หัวข้อการอบรม

วันแรก

 • สถิติพื้นฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • ประเภทความผันแปรของกระบวนการ
 • การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการสำหรับข้อมูลที่มีการกระจายตัวแบบการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)
 • Workshop การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการโปรแกรม Minitab

วันสอง

 • ทฤษฎีและหลักการทางการการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติ
 • แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบวัด X bar – R Chart, X bar – S Chart และ X – MR Chart
 • แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลนับ p Chart, np Chart, u Chart, และ c Chart
 • Workshop การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการโปรแกรม Minitab

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ทางด้านการผลิตและสถิติเบื้องต้น

หมายเหตุ

การบรรยายประกอบการกรณีศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Mintab และ Excel

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน