ติดต่อสอบถาม

ระบบป้องกันความผิดพลาด Poka Yoke

ระบบป้องกันความผิดพลาด Poka Yoke

หลักสูตร ระบบป้องกันความผิดพลาด
(Poka Yoke Error Proofing) 

หลักการและเหตุผล
          ความผิดพลาด และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นมีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากข้อผิดพลาดของคน เช่น  ลืมประกอบ หรือประกอบผิดเป็นต้น Poka Yoke เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลายอุตสาหกรรมพยายามออกแบบกระบวนการผลิตที่มี Poka Yoke ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย เพื่อให้พนักงานสามารถรู้ได้ทันทีที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ออกแบบและกำหนดระบบป้องกันความผิดพลาดจึงควรอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้เข้าใจหลักการและเกิดทักษะการออกแบบเพื่อการป้องกันที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1.   เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจคำนิยามของ ความผิดพลาดและความสำคัญของการป้องกันความผิดพลาด
   2.   เพื่อให้อบรมรู้ขั้นตอนการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันความผิดพลาดและมีทักษะในการประยุกต์ใช้
เนื้อหาหลักสูตร
- คำนิยามของ ความผิดพลาด (Error) และข้อบกพร่อง (Defect)
- ข้อจำกัดของมนุษย์ และความน่าเชื่อถือในตัวมนุษย์ 5 ระดับ        

- ผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีต่อกระบวนการและผลิตภัณฑ์          

- หลักการและแนวคิดของ Poka Yoke เพื่อการผลิตของเสียเป็นศูนย์

- 3 แนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
- 3 รูปแบบวิธีการติดตั้ง Poka Yoke

- อุปกรณ์ดักจับ 3 ประเภทของ Poka Yoke

- แนวทางในการใช้ Poka Yoke ในการควบคุมกระบวนการ

- 7 ขั้นตอนการนำ Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้

1. การระบุปัญหาข้อบกพร่อง

2. การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของข้อบกพร่อง

3. การพิจารณาเลือกใช้วิธีการติดตั้ง, อุปกรณ์, และวิธีควบคุม

4.การวางแผนการดำเนินงาน

5. การดำเนินงาน

6. การตรวจสอบผลใช้งาน

7. การจัดทำมาตรฐาน/อบรม/สื่อสาร
- Q&A

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างานและผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน