ติดต่อสอบถาม

เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC Tools)

เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC Tools)

หลักสูตร เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC Tools)

หลักการและแหตุผล

เครื่องมือ New QC 7 Tools เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน“การระดมสมอง หรือ การBrainstorming” และรวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายของคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่ หรือกลุ่มตามลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน หรือมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน เพื่อที่จะได้นำกลุ่มความคิดเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ นำมาแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) วงจรในการบริหาร (Wheel of PDCA) ของดร.เดมมิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย ตลอดจนการตรวจติดตามผลการแก้ปัญหา ฉะนั้นเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เกิดแนวความคิด วางแผนและการแก้ไข ได้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

        หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools  มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้โดยทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาจากเครื่องมือทั้ง 7 ประเภท

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ปละหลักการเครื่องมือ 7 New QC tools สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับการใช้งานจริง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในวัตถุประสงค์ในเป้าหมายขององค์กรว่าต้องเดินไปยังจุดใด โดยเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมแต่ละกรณีงานที่ต้องการวิเคาะห์แก้ไข

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูต

Part 1: Introduction
- เป้าหมายสัมพันธ์กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างไร
- ความอยู่รอดขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน
- ความหมายของปัญหา
- ประเภทของปัญหา ปัญหาคืออะไร?
-Workshop กิจกรรมกลุ่ม
 

Part 2 : 7 New QC Tools
- แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)
- แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
- แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
- แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram)
- แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
- แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง (Process Decision Program Chart)
- แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)
Workshop กิจกรรมกลุ่ม การเลือกใช้ 7 New QC Tools ให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม      ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัท

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน