ติดต่อสอบถาม

การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม

การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม

หลักสูตร การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีความต้องการที่จะเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรของตน ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันนั้นการที่องค์กรสามารถที่จะเพิ่มผลกำไรได้ดีที่สุด คือการลดต้นทุนการผลิต แต่การลดต้นทุนที่ดีที่สุดคือการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนั้น หลายองค์กรที่ยังขาดความเข้าใจในความสูญเปล่าต่างๆหรืออีกนัยหนึ่ง คือมองข้ามความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นหรือมองเห็นเป็นเรื่องปกติ การที่องค์กรสามารถกำจัดความสูญเปล่าได้นั้นจะเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรการผลิตสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายพื้นฐานของการผลิตได้ อาทิเช่น ผลิตภาพ คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่ตรงเวลา นอกจากการกำจัดความสูญเปล่าจะมีผลทำให้เกิดต้นทุนที่ต่ำลงแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิต และการแข่งขันทางตลาดที่สูงขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจประเภทของความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสูญเสีย 8 ประการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้ทราบถึงแนวคิดการบ่งชี้ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถมีความเข้าใจในการกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร  

vจิตสำนึกและแนวคิดความจำเป็นในการลดต้นทุน

vความสำคัญในการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม

vแนวคิดการลดต้นทุน/สร้างมูลค่าเพิ่ม
vประเภทความสูญเสีย (Muda, Muri, Mura)

vการลดต้นทุนกับ ความสูญเสียหลัก 8 ประการ
vการวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเปล่า (Identifying Waste) โดยเทคนิค 3 GEN 
vฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเสีย 
vเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการด้วยกิจกรรม KAIZEN

vเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการลดต้นทุนชนิดต่างๆ PDCA
vหลักการ 5W1H และ ECRS

vการใช้ QC Tools เพื่อการลดต้นทุนอย่างมีระบบและทุกคนมีส่วนร่วม

vฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อปรับปรุงลดความความสูญเสีย
vQ&A

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงาน, Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม

บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน