ติดต่อสอบถาม

เทคนิค QCC และ Kaizen เพื่อลดต้นทุนและพัฒนาองค์กร

เทคนิค QCC และ Kaizen เพื่อลดต้นทุนและพัฒนาองค์กร

หลักสูตร เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร

(Improving the Organization and Reducing Cost with QCC and Kaizen)

หลักการและเหตุผล

          เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพที่ใช้ในการปรับปรุงงานระดับล่างหรือกิจกรรมระดับล่าง(Bottom up Activities) โดยใช้กระบวนการวงจร PDCA หรือ วงจร Deming อย่างเต็มที่อันหนึ่งได้แก่ QCC (Quality Control Circle) และ KAIZEN ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่มีการใช้มากจนเป็นเรื่องปกติ หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมสายพันธุ์ไทยก็ยังมีการนำมาใช้เช่นเดียวกัน จนอาจพูดได้ว่า การส่งเสริมการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพโดยใช้กิจกรรมระดับล่างนั้นต้องใช้ QCC Technique เป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่ามีส่วนน้อยที่ประสบกับความสำเร็จอย่างแท้จริง โดยที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องมาจากการขาดความรู้ในแนวคิดหรือหลักการที่ชัดเจน ตลอดจนการขาดทักษะที่จะปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

                    หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการ, แนวคิด และวิธีการทำแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพในหน้างาน อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยใช้กรณีที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานของแต่ละหน่วยมาเป็นข้อมูลการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิตหรือสายบริการ และยังสามารถถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ อย่างง่ายดาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง
 2. ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC
 3. ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story
 5. เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action
 6. เพื่อให้ทราบแนวคิด ความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN
 7. เพื่อทราบประโยชน์ของ KAIZEN และการลดต้นทุนที่ได้ผล
 8. เพื่อทราบวิธีการเขียน  การประเมิน  และการบริหาร KAIZEN ให้ประสบผลสำเร็จ

ประเด็นสำคัญ

 • แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพกับเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 • กระบวนการแก้ปัญหาของเสียอย่างเป็นระบบ และเครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหา
 • การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเทคนิค Why - Why Analysis
 • การวิเคราะห์กระบวนการ (การค้นหาปัญหาโดย 5 G )
 • การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ QC 7 Tools
 • การกำหนดแนวทางปรับปรุงที่กำจัด สาเหตุความผิดพลาด
 • หลักการและความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN
 • แนวทางการปรับปรุงงาน พัฒนางานด้วย KAIZEN
 • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการทำเอกสาร A3 form

รูปแบบการฝึกอบรม     การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน