ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทางานโลจิสติกส์

หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทางานโลจิสติกส์

หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทางานโลจิสติกส์

(Wastes Cost Reduction in Logistics)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ต้นทุนงานโลจิสติกส์ของไทยอยู่ในลำดับที่ไม่ดีนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ ภาคการผลิตสินค้าและบริการยังมีกิจกรรมที่สูญเปล่าอยู่มาก ซึ่งมีผลมาจากระบบการทางาน การใช้บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือขาดประสิทธิภาพ กิจกรรมที่สูญเปล่าก่อให้เกิดต้นทุนแฝงหรือไม่จำเป็นสูง ผลผลิตและกำไรต่อหน่วยต่ำ ซึ่งนับว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความอยู่รอดขององค์กร

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • เกิดการเรียนรู้ และเกิดความตระหนักถึงกิจกรรมที่สูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานโลจิสติกส์
 • นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • มุมมองกระบวนการ Logistics กับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน /JIT/Lean/VSM
 • Logistics Activities และเป้าหมาย
 • ต้นทุนกระบวนการ Logistics ที่แข่งขันได้
 • 8 Wastes ในกระบวนการทำงาน Logistics
 • แหล่งของต้นทุนที่สูญเปล่าในกระบวนการงาน Logistics
 • เครื่องมือ เทคนิค ที่ใช้ในการค้นหา เพื่อการลด และขจัดต้นทุนแฝง/ส่วนเกิน ในกระบวนการงาน Logistics
 • ฝึกปฏิบัติร่วมกับวิทยากร
 • ฝึกการค้นหา ลดและขจัดต้นทุนที่สูญเปล่าในกระบวนการงาน Logistics
 • กระบวนการจัดซื้อ/จัดหา(Purchasing/Procurement)
 • กระบวนการจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory Management)
 • การจัดการคลังพัสดุ (Warehouse Management)
 • การกระจายสินค้า และการรับคืน
 • IT Logistics

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับและหน่วยงาน

วิธีการอบรมสัมมนา :  บรรยาย ยกตัวอย่าง 60% และฝึกปฏิบัติ 40%

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน