ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรรู้

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรรู้

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรรู้

(Labor Law for Supervise)

หลักการและเหตุผล

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานระหว่างนายจ้าง กับ ลูกจ้าง โดยมีเจตนารมณ์ที่สำคัญคือ “ต้องการคุ้มครองลูกจ้างให้มีมาตรฐานในการจ้างงานที่เหมาะสม ที่กำหนดโดยรัฐ” โดยตราเป็นกฎหมายสังคมหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือ นายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถที่จะตกลงกันเพื่อยกเว้นไม่ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายได้ หากมีการตกลงกันแม้ว่าจะมีการลงนามทั้งสองฝ่าย ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ ถือเป็นโมฆะ

ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ หัวหน้างาน เป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร มอบหมายให้เป็นผู้แทนของนายจ้างในการบริหารจัดการ ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ประเมินผลงาน สั่งการ และลงโทษกรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งหลายครั้งพบว่าผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ หัวหน้างาน ยังขาดความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานที่เป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกฎหมายทั่วไป

เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันต่อสถานการณ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็มีการแก้ไข เพิ่มเติมมาโดยตลอด มีวิวัฒนากรตั้งแต่ตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี 2541 จนปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ควรที่จะศึกษาหาความรู้ ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

 

บทบัญญัติของกฎหมายสำหรับการอบรม

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จนถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เนื้อหาหลักสูตร

 • เจตนารมณ์ของการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย
 • วิวัฒนาการของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน
 • ใครคือนายจ้าง
 • เงิน ผลประโยชน์ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทุกเดือน อะไรเป็นค่าจ้าง อะไรไม่เป็นค่าจ้าง
 • หลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันในการทำงาน และหลักประกันความเสียหายจากการทำงาน
 • การหักค่าจ้างมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • วันหยุด และ วันลา ต่างกันอย่างไร
 • การวิเคราะห์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหยุดและการลาของแต่ละบริษัท
 • สภาพการจ้างคืออะไร สำคัญอย่างไร
 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสำคัญอย่างไร
 • การพักงานระหว่างสอบสวน
 • การจ้างพนักงานภายหลังเกษียณอายุงาน
 • การย้ายสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการอย่างไร
 • การลดจำนวนลูกจ้างเพราะเหตุนำเครื่องจักร เทคโนโลยีมาใช้ ต้องดำเนินการอย่างไร
 • หลักการ วิธีการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่หัวหน้างานควรรู้

รูปแบบการอบรม :  บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

 

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน