ติดต่อสอบถาม

การขับรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

การขับรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

หลักสูตร การขับรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

(Truck Driver Efficiency and Safety)

        การบริหารจัดการด้านขนส่งที่ดีจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้ามากขึ้น เพื่อสามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา และมีความปลอดภัยทั้งในตัวสินค้าและผู้ขับรถขนส่ง โดยประสิทธิภาพนั้นอาจประเมินได้จากการใช้เชื้อเพลิงต่อระยะทางที่เหมาะสม เวลาการขนส่งที่ทันต่อเวลา ใช้เส้นทางการขนส่งที่สั้นและปลอดภัย รวมถึงสามารถจัดส่งสินค้าได้ถูกสถานที่ตามที่ลูกค้ากำหนด ยิ่งกว่านั้นประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้ายังรวมถึงการบำรุงรักษารถบรรทุกสินค้าที่ดี พร้อมที่จะถูกใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่เบื้องต้นของพนักงานขับรถบรรทุกที่ต้องใส่ใจ และถือเป็นภาระกิจสำคัญในการทำงานอยู่ตลอดเวลา       

        ความปลอดภัยของพนักงานขับรถบรรทุกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ไม่สำคัญเพียงแต่ด้านสุขภาพและขวัญกำลังใจของพนักงานขับรถเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น เวลาในการขนส่งสินค้าที่อาจล่าช้า การจราจรที่แออัดมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของการขนส่ง รวมถึงผู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย การเห็นความสำคัญของความปลอดภัยนั้นควรเริ่มที่การมีกิจกรรมหรือหลักการพัฒนาวิธีการขับรถที่ดีและดูแลรักษารถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานด้ายขนส่งกระจายสินค้าได้อิกด้วย

หัวข้อการอบรม

1. ความสำคัญของการขับรถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

2. การพัฒนาพฤติกรรมของพนักงานขับรถบรรทุก

3. วิธีขับรถบรรทุกให้เกิดความปลอดภัย

4. เทคนิคการขับรถบรรทุกให้ประหยัดเชื้อเพลิง

5. ขับรถบรรทุกอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม           1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน