ติดต่อสอบถาม

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์

หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์

(Logistics Management Strategy)

 เป็นที่ยอมรับแล้วว่า การจัดการเรื่องโลจิสติกส์นั้น เป็นศาสตร์ของการบริหารจัดการยุคใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก อันเนื่องมาจากวิกฤตราคาน้ำมัน และค่าใช่จ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากส่วนที่เป็นภาคการผลิต โลจิสติกส์เป็นอาวุธที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและความอยู่รอดของธุรกิจแบบยั่งยืน มีส่วนในการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) เพิ่มคุณค่าการบริการลูกค้า (Customer Service) ลดต้นทุนในภาพรวมของธุรกิจและในองค์กรทั้งระบบ (Total cost reduction) ตั้งแต่กระบวนต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้งภายใน (คลังสินค้าวัตถดิบ, การผลิต , คลังสินค้าสำเร็จรูป) และภายนอก (การจัดซื้อ จัดหา , บริหารคู่ค้า, ขนส่ง , การบริการลูกค้า) ด้วยการจัดการที่ทันต่อเวลา ในปริมาณที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม , เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้เห็นความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ต่อภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระดับ SME ให้มากขึ้น
 • เพื่อสามารถที่จะลดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

หัวข้อการอบรม

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์และการกำหนดกลยุทธ์
 • กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารด้านโลจิสติกส์ 
 • การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  การประเมินผลและการควบคุม
 • กลยุทธ์การลดความสูญเปล่าด้านโลจิสติกส์
 • การวางแผนและการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์
 • การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์
 • กลยุทธ์ลีนโลจิสติกส์เพื่อลดความสูญเปล่า
 • กลยุทธ์ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์
 • การวัดผลกลยุทธ์การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์
 • การปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
 • กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลก

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน