ติดต่อสอบถาม

กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล
               กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนและสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย  อีกทั้งเป็นพื้นฐานของกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม ที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและความสูญเสียต่างๆในขบวนการผลิต  ดังนั้นการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต่อเนื่องอย่างมีกลยุทธ์ จะทำให้ กิจกรรม 5ส มีประสิทธิผลต่อองค์กรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำระบบ 5 ส.ในโรงงานและสำนักงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ และกลยุทธ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม       

พนักงานระดับปฏิบัติการ , Leader, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร

- ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
- แนวคิดของ 5ส Model Concept และแนวคิดการทำ ส แต่ละตัว
- แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในองค์กร
การดำเนินกิจกรรม 5
- จุดมุ่งหมายหลัก ที่ได้จากกิจกรรม 5ส
- ใครคือผู้เกี่ยวข้องในการทำ 5 ส ในองค์กร
- การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ                      
- ขั้นตอนการแบ่งโซน 5ส บริษัท และการจัดโซนย่อย
- ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน 3ส
 - การทำ Big Cleaning Day และกลยุทธ์ป้ายแดง
- ขั้นตอนการทำความสะอาดประจำวัน/ประจำสัปดาห์
 - หลักการและแนวคิดการรักษาและการปรับปรุง5ส โดย Small Group Activity และ KAIZEN
- Visual Control สำหรับกิจกรรม 5ส
- การตรวจประเมินและการประชุมทบทวนกิจกรรม 5ส
- Q & A

รูปแบบการอบรม : การบรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน