ติดต่อสอบถาม

เทคนิค 7QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

เทคนิค 7QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร เทคนิค 7QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

(7QC Tools for Kaizen Technique)

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการของ เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้

หัวข้อสัมมนา

1. หลักแนวคิดและหัวใจสำคัญเกี่ยวกับ “ปัญหา, คุณภาพ และมาตรฐาน”

2. หลักความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานด้วยจิตสำนึกแบบทุกคนมีส่วนร่วม

3. การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกจากความท้าทายใน “ต้นทุนคุณภาพ” และ“การควบคุมคุณภาพ”

4. อะไรคือ ของมีตำหนิ (Defect) และมีปัจจัยเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใด  

5. แนวคิดกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen Technique)

6. การค้นหาความสูญเปล่า (Wastes) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อนำมาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

7. คุณสมบัติเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง และขั้นตอนการใช้งานให้ประสบ ผลสำเร็จแก่องค์กร

8. ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice)

9. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฎี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง

- กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน