ติดต่อสอบถาม

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC)

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC)

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

(Statistical Process Control Requirement and Implement)

หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงประกอบการจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มี คุณภาพสูง แต่ขณะเดียวกันต้องลดราคาขายลง เพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น มิฉะนั้นการอยู่รอดของผู้ประกอบการจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการในการปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับวัตถุประสงค์

การบริหารระบบการผลิตโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติ และหัวหน้างานได้จัดเก็บข้อมูล เฝ้าติดตามและวัดผลดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน แต่ละกิจกรรม โดยการใช้ SPC ไปประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการ เป็นหลักการบริหารระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กรโดยรวมทั้งหมด ระหว่างผู้ส่งมอบ, ผู้ผลิต, พนักงาน, เครื่องจักรอุปกรณ์, วัตถุดิบ, วิธีการทำงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในเชิงการป้องกันมากกว่าการตรวจจับความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ และ/หรือกระบวนการ ดังนั้นฝ่ายบริหาร และ ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในการเลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009

2. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทางสถิต

3. เพื่อให้มีความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการ

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแผนภูมิควบคุมชนิดต่างๆ

5. สามารถนำแผนภูมิควบคุมไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการในองค์กรได้

หัวข้อเรียนรู้ :    หลักสูตร 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ( 6 ชม.)

 • ทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการควบคุมกระบวนการ - เน้นความหมายในเชิงประยุกต์
 • การแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ (Normal Distribution)
 • ความน่าจะเป็น (Probability)
 • แนวความคิดด้านความผันแปร (Types of Variation)
 • กลไกของแผนภูมิควบคุม
 • ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิควบคุม
 • แผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆ
 • Variable Control Charts
 • Attribute Control Charts
 • การวิเคราะห์ข้อมูล/แผนภูมิควบคุม (Analysis of the Chart)
 • แผนงานแก้ปัญหาแบบครั้งคราว (OCAP)
 • การประมาณค่าความผันแปร
 • การประเมินความสามารถกระบวนการระยะสั้น Cp, Cpk
 • การประเมินความสามารถกระบวนการระยะยาว Pp, Ppk
 • การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปรับปรุง
 • การประเมินความสามารถกระบวนการผ่านแผนภูมิควบคุม

รูปแบบการเรียนรู้ :  หลักการทฤษฎี, การฝึกปฏิบัติผ่าน กรณีศึกษา/ตัวอย่างเชิงประยุกต์/Work shop เน้นการทำความเข้าใจความหมายเชิงวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ปัญหา/การควบคุมและปรับปรุงงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย :  

พนักงานระดับหัวหน้างาน Line Leader หรือพนักงานในไลน์การผลิตที่ได้รับมอบหมาย     

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน