ติดต่อสอบถาม

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต

หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต

(Material Requirements Planning)

หลักการและแหตุผล

          ระบบ MRP หรือ Material Requirement Planning เป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ คอยจัดการทั้งในส่วนของการดูแลที่มาที่ไปของวัตถุดิบ ตรวจสอบวัตถุดิบที่ต้องใช้ ไปจนถึงการสั่งซื้อเมื่อมีวัตถุดิบไม่พอ เพื่อให้ปฏิบัติการขององค์กร ดำเนินไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อและนักวางแผนการผลิต ต้องเข้าใจระบบการวางแผน MRP อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ

นอกจากจัดตารางการผลิต MRP ยังช่วยลดจำนวนสินค้าคงคลังที่ต้องเหลือค้าง ด้วยระบบที่เอื้ออำนวยในการสั่งซื้อวัตถุดิบแบบผ่านการคิดคำนวณเวลาและการเก็บรักษา รวมไปถึงการใช้งานที่พอดีกับการผลิตจึงไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองหรือจัดหาสถานที่สำหรับเก็บวัตถุดิบคงคลัง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาหรือจัดเก็บไปได้มากทีเดียว

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อสามารถผลิตสินค้าและส่งมอบตอบสนองนโยบายองค์กร(QCDSMEE)

2.เพื่อทราบหลักการจัดการวางแผนและควบคุมการผลิต แบบลีน (Lean) โดยกำจัด ความสูญเปล่า(Waste)และความสูญเสีย(Loss) ในกระบวนการ

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังวัตถุดิบ คลังสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และคลังสินค้าสำเร็จรูป รวมถึง สินค้าระหว่างทำ (WIP) ในกระบวนการผลิต

4.เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการลดต้นทุนการผลิตสินค้าด้วยการผลิตแบบ Just in time (JIT) ด้วยหลักการ แบบ Toyota Production System (TPS)

5.เพื่อการวางแผนกำหนดการสั่งซื้อและรอบการนำเข้าชิ้นส่วนในเชิงต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

6.เพิ่มควบคุมและการจัดการกระบวนการผลิต ด้วย Cycle time  Tact time และกำลังการผลิต

7.เพิ่มการบริหารการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดการ Safety Stock ในกระบวนการ

8.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจให้ต่อลูกค้าได้อย่างมีระบบและมีความยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1.เรียนรู้กิจกรรม SIPOC และพื้นฐานระบบและรูปแบบของการผลิต 
2.รูปแบบการผลิตแบบ ลีน (Lean) และระบบการผลิตแบบทันเวลา(JIT)  รวมถึงระบบ TPS (ระบบดึง)

3.ปัจจัยข้อมูลในการวางแผนการผลิตแบบต่างๆ

- ระบบ MRP (Material Requirements Planning) คืออะไร วัตถุประสงค์และประโยชน์การใช้งาน

- ระบบ MRP (Material Requirements Planning) และระบบ S&OP (Sales and Operation Planning)

- การวางแผนการผลิตรวม และกลยุทธ์การวางแผนผลิตรวม ความสอดคล้องของอุปสงค์(Demand)และอุปทาน(Supply)ในกระบวนการผลิต

- การวางตารางการผลิตหลัก Master Production Scheduling (MPS)

- แผนความต้องการวัสดุ Materials Requirements Planning (MRP)

- การเขียนสูตรการผลิต (Bill of Material: BOM) และคำนวณตาราง MRP (Master Production Schedule)

- ขั้นตอนการคำนวณตาราง MRP (Material Requirements Planning)ในกระบวนการผลิต

- MRP กับการจัดการคลังสินค้าและควบคุม สินค้าคงคลัง

- โครงสร้างต้นทุนสินค้าคงคลัง (Cost of Inventory)

- ระบบ EOQ (Economic Order Quantity)

- การหาจุดสั่งซื้อสินค้า (Re-order Point: ROP) ที่เหมาะสม

- การกำหนดปริมาณสินค้าในคลังสินค้าเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock)

- การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting)

- การคำนวณ Takt time & Cycle time และการสมดุลกระบวนการผลิต

- การคำนวณกำลังการผลิตเพื่ออัตราการใช้วัตถุดิบ

- การควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

- ถาม-ตอบ

ระยะเวลาอบรม           1 วัน เวลาอบรมจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.  

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน