ติดต่อสอบถาม

กลยุทธ์การลดต้นทุนการดำเนินงานด้าน Logistics

กลยุทธ์การลดต้นทุนการดำเนินงานด้าน Logistics

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการดำเนินงานด้าน Logistics

(Logistics Cost Reduction Strategy)

ที่มาและความสำคัญ

ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. รู้และสามารถสร้างกลยุทธ์การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้อย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจถึงหลักการที่สำคัญในการลดต้นทุนโลจิสติกส์
 4. สามารถติดตาม ควบคุม ประเมินผลการลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างต่อเนื่อง
 5. สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างได้ผล
 6. สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

- ความสำคัญของการลดต้นทุนโลจิสติกส์

 • ความหมายของต้นทุนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์  (Logistics Cost)
 • การลดต้นทุนโลจิสติกส์ มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร
 • การวางแผนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Cost Reduction Planning)
 • เทคนิคและกลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ ( Logistics Cost Reduction Technical & Strategy)

- โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

 • องค์ประกอบขอบต้นทุนโลจิสติกส์
 • การลดต้นทุนผันแปร
 • การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโลจิสติกส์และระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC)      

- แนวคิดพื้นฐานของการลดต้นทุนโลจิสติกส์       

 • การกำหนดเป้าหมายด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์
 • หลักการ SCOR Model กับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
 • หลักการการควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์     
 • การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหา (Purchasing & Procurement)
 • การลดต้นทุนด้านการวางแผนการผลิต (Production Planning)                                 
 • การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง (Warehouse Management & Inventory Control)
 • การลดต้นทุนด้านขนส่งและกระจายสินค้า (Transportation & Distribution)

- การวินิจฉัยเบื้องต้นของการลดต้นทุนโลจิสติกส์

 • ความหมายของการวินิจฉัยสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์   
 • มิติในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ   
 • ดัชนีชี้วัดการลดต้นทุนโลจิสติกส์           

- เครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้สำเร็จ

 • หลักการ 3 Mu (Muri, Muda, Mura)
 • หลักการ 5ส & Visual Control
 • หลักการ 5 Why 1 How
 • หลักการ PDCA (Plan, Do, Check, Action)
 • หลักการ Outsourcing  หรือ LSP (Logistics Services Provider)
 • การลดต้นทุนด้วยหลักการจำกัดความสูญเปล่า ( Lean Logistics)
 • การลดต้นทุนด้วยหลักการเพิ่มคุณค่าการดำเนินงาน (Value Added)
 • เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement or Kaizen)

- การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์

 • ระบบ Paperless หรือ Single Windows
 • ระบบ Barcode และ RFID
 • ระบบ e-Logistics & Supply Chain
 • ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
 • ระบบ Logistics Digital Economy

วิธีการสัมมนา        การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย        กลุ่มหลัก  เจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หัวหน้างานผลิตและบริการ พนักงานผลิตและบริการ

ระยะเวลา   1 วัน จำนวนวันละ  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร  อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน