ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์กระบวนการสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping (VSM)

การวิเคราะห์กระบวนการสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping (VSM)

หัวข้อ VSM : Value Stream Mapping 

หลักการและแหตุผล :

ในยุคปัจจุบันและอนาคต องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และที่สำคัญคือความพยายามในการลดต้นทุน โดยการปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นแบบ Lean ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดของธุรกิจ โดยใช้แผนผังกระแสคุณค่า หรือ Value Stream Mapping : VSM ซึ่งเป็นผังแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ธุรกิจดำเนินการ และทำการปรับปรุงและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ รวมถึงกลายเป็น แผนผังสายธารแห่งคุณค่าสำหรับอนาคต (Future State Value Stream)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจความหมาย และประโยชน์ของการสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping (VSM)

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียน การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping (VSM)

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถเขียน VSM Current และ Future State ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร :

jบทนำ
– แนวคิดและขั้นตอนสำหรับการผลิตแบบลีน
– Value Stream คืออะไร? และ ความหมายของคุณค่า (Value)
– ทำไมต้องทำ Value Stream Mapping
– วิธีการวัด Lean Time
– Upstreamและ Downstream

kการสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping ( VSM )
– 8 ขั้นตอนในการวาดแผนสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping
          1. เลือกสายธารคุณค่าเพื่อปรับปรุง
          2. วาดรูปขั้นตอนของกระบวนการ และ สัญลักษณ์ต่างๆ
          3. รวบรวมข้อมูลของกระบวนการและใส่ลงไปในกล่องกระบวนการ
          4. วาดรูปคลังวัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป
          5. คำนวณเวลารอคอย
          6. ลงไปในสายการผลิตและนับสินค้าคงคลังระหว่างผลิต (WIP)
          7. คำนวณเวลารอคอยอันเนื่องมาจาก WIP
          8. คำนวณค่า Velocity Ratio
– การเขียน Value Stream Mapping Current State
– Manufacturing Lead Time (MCT)
– การเขียน Value Stream Mapping Future State

lสรุปการเรียนรู้ และถาม ตอบ

mWorkshop : 7 wastes ​ ​

nWorkshop : VSM

oWorkshop : เกมส์และ VDO  สนับสนุนการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้ :

•   บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture)

•   กิจกรรมถาม-ตอบ (Question & Answer)

•   กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Workshop & Experience Sharing)

•   กิจกรรมฝึกปฏิบัติการแบบกลุ่ม (Group Activity & Practices)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม :

          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน