ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร การบริหารการผลิตสาหรับหัวหน้างาน

(Production Management for Supervisor)

หลักการและเหตุผล

          ภายใต้การแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน การผลิตถือเป็นหัวใจสำคัญในโรงงาน ซึ่งผู้บริหารในระดับต้นจำเป็นต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการผลิตโดยรวมทั้งหมด โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานในส่วนการบริหารการผลิต ตลอดถึงการวางแผนการควบคุมการผลิต การใช้เครื่องมือการผลิตให้เป็นประโยชน์ ซึ่งทางบริษัท/โรงงานควรสนับสนุนให้บุคลากรในบริษัทมีความรู้ความสามารถ และเติบโตไปพร้อมๆกัน

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา

 1. เกิดความตระหนักในหน้าที่การบริหารการผลิตในองค์กร
 2. ได้เทคนิคที่จำเป็นต้องใช้แก้ปัญหาในกระบวนการผลิตสำหรับหัวหน้างาน
 3. สามารถนำความรู้การบริหารการผลิตไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างดี

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 1. วิวัฒนาการของระบบการผลิตจากแบบยังชีพสู่ยุคดิจิตอล
 2. บทบาทหน้าที่ขององค์กรการผลิตและงาน 4 ประเภท
 3. ลูกค้าและข้อตกลงลูกค้า ความหมายและความสำคัญ (QCDS : งานคุณภาพ)
 4. ปัจจัยกระบวนการผลิต (5M + IE)
 5. การจัดการการผลิต

๐ การจัดการการเคลื่อนที่ของปัจจัย 5M + IE

 • การจัดการการไหลระหว่างกระบวนการ
 • หน้าที่หลักการจัดการ (PDCA) 3 ขั้นตอนการจัดการ (วางแผน ควบคุม ประเมินผล)

๐ การวางแผนและควบคุมการผลิต

๐ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในงานและเครื่องมือที่ใช้

 1. การสร้างจิตสำนึก

๐ จิตสำนึกคุณภาพ (Q)

๐ จิตสำนึกต้นทุน (C)

๐ จิตสำนึกการส่งมอบ (P&D)

๐ จิตสำนึกความปลอดภัย (S)

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน หัวหน้างานในสายการผลิต หรือผู้ที่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานในอนาคต หรือบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ

วิธีการอบรมสัมมนา

บรรยาย ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน