ติดต่อสอบถาม

การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso

การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso

หลักสูตร การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso

หลักการและเหตุผล

การทำงานในสำนักงานและไลน์การผลิตย่อมมีสายการบังคับบัญชาซึ่งต่างต้องการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานตอบสนองได้ตามเป้าหมาย เช่น การให้บริการลูกค้าหรือการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งองค์กรโดยเฉพาะองค์กรญี่ปุ่นจึงคิดค้นระบบการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากร ระดับบังคับบัญชาและบุคลากร ระดับปฏิบัติการ โดยมุ่งให้มีการรายงาน  การสื่อสารและการปรึกษาหารือ ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเรียกว่า แนวคิด HO-REN-SO ขึ้นมา แนวคิดนี้สามารถใช้ได้กับทั้งงานในสำนักงานและงานในไลน์การผลิตและไม่จำกัดเฉพาะองค์กรสไตล์ญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ยังสามารถปรับใช้ในองค์กรธุรกิจทั่วไปโดยเฉพาะงานในสำนักงาน หรือโรงงานที่ต้องการการทำงานอย่างมีประสิทธิสูงสุดด้วย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • รู้จักและเข้าใจถึงความจำเป็นในการรายงาน การสื่อสารและการปรึกษาหารือในการทำงานระหว่างกัน
  • HO-REN-SO
  • รู้จักและเข้าใจแนวคิดวิธีการและเทคนิคในการทำ HO-REN-SO อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
  • ฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับการประยุกต์ใช้แนวคิด HO-REN-SO กับการทำงานในหลากหลายรูปแบบ จากผู้เข้ารับการอบรมและร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. ทบทวนปัญหาในการทำงานที่ส่งผลกระทบต่องานและความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

>ปัญหาเรื่องการรายงานและสาเหตุที่มักพบในการทำงาน

>ปัญหาเรื่องการสื่อสารและสาเหตุที่มักพบในการทำงาน

>ปัญหาเรื่องการปรึกษาหารือการทำงานและสาเหตุที่มักพบ

>กิจกรรม: ปัญหาในงานของฉันกับงาน HO-REN-SO โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาในงานและจัดทำข้อเสนอว่าเราจะจัดการกับปัญหาในการทำงานที่ระบุมา

2. รู้จักกับ HO-REN-SO

> HO-REN-SO คืออะไร?

> HO-REN-SO ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

> HO-REN-SO มีประโยชน์อย่างไร?

3. 3 เสาหลักของ HO-REN-SO

>Hokuoku- การรายงานสถานะหรือผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่สั่งงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างจริงของเหตุการณ์ในสำนักงานและโรงงาน

>Renraku- การแจกแจงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ที่สั่งงานแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่สั่งงานทราบรวมทั้งการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างจริงของเหตุการณ์ในสำนักงานและโรงงาน

>Soudan – การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน

ตัวอย่างจริงของเหตุการณ์ในสำนักงานและโรงงาน

4. หัวใจสำคัญของ HO-REN-SO ที่ต้องเข้าใจ

5. แนวทางการปรับใช้ HO-REN-SO ในองค์กรไทยและในโรงงาน

6. ตัวอย่างการทำ HO-REN-SO อย่างเป็นระบบและรับคำแนะนำจากวิทยากร

7. สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

  • บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)         
  • กรณีศึกษา พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้งานจริง
  • กิจกรรมกลุ่ม ด้วยการระดมสมอง นำเสนอ  อภิปรายร่วมกัน พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
  • เกมส์กิจกรรม เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลา  ในการฝึกอบรม 1 วันระยะเวลา 9.00 น. -16.00 น.

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

          พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติการในไลน์ผลิตหรือในสำนักงานทุกตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน