ติดต่อสอบถาม

ทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ

ทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ

หลักสูตร ทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ (Coaching for Leader)

หลักการเหตุผล :

องค์กรที่เป็นเลิศเกิดขึ้นจากผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ในทีมงานได้อย่างสร้างสรรค์ ในยุคแห่งการแข่งขัน ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้นำไม่สามารถจะนำทีมในยุคนี้ได้หากขาดภาวะผู้นำ และไม่สามารถใช้คำสั่งได้ ผู้นำยุคนี้จะต้องมีทักษะของการโค้ช (Coaching) มีผู้กล่าวไว้ว่า “องค์กรจะไปไม่ได้ไกลกว่าศักยภาพของคนในองค์กรแน่นอน”  คนที่มีสถานะภาพ “ผู้นำ” ที่มี “ผู้อยากตาม” จึงต้องมี “ภาวะผู้นำ” หรือ Leadership  ในการมองภาพใหญ่ เห็นการณ์ไกล ใฝ่เรียนรู้และดี  มุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน นำพาไปยังการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์  และหากการเป็นหัวหน้าที่มีปัญหาลูกน้องไม่มั่นใจในตนเอง หรือทำงานผิดพลาดซ้ำ ๆ ไม่กระตือรือร้น จนอาจทำให้การทำงานบางอย่างไม่ไปถึงเป้าหมายที่กำหนด  ทักษะการปฏิสัมพันธ์เป็นทักษะทีสำคัญ เพราะหากสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกน้องได้ การทำงานก็จะราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   หัวใจสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องคือ “การโค้ช”  ซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารที่กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีความคิดริเริ่มลงมือสร้างผลงานด้วยตัวเอง นำศักยภาพในตัวเองออกมาสร้างสรรค์ผลงาน เพราะการเป็นหัวหน้าที่ทำงานเก่งจะต้องกระตุ้นทีมให้พร้อมสร้างเป้าหมายร่วมกันจนไปถึงความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์ :

 1.  เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจความหมาย ความสำคัญของการโค้ช และทราบถึงบทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในยุคใหม่
 2. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการในการตั้งคำถาม และขั้นตอนในโค้ช(Coaching) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อผู้เข้าอบรมเข้าใจการสนับสนุน การพัฒนาทีมงาน อุปสรรคในการทำงานในการคิด และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาอบรม :

 1. เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญของการโค้ช และทราบถึงบทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในยุคใหม่
 2. เรียนรู้สิ่งที่ต้องคำนึงในการโค้ชเพื่อเพิ่มความเป็นผู้นำ
 3. เรียนรู้การเป็นผู้นำด้วยหัวใจโดยใช้หลัก 5 Sense และเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 ประเภท (D.I.S.C. Model)
 4. เรียนรู้บทบาทผู้นำในหลักการ TAPS Model และการมองการพัฒนาตนเองในการสร้าง Awareness ของผู้นำด้วยเครื่องมือระดับโลก Points of you  (Coaching card)
 5. เรียนรู้ทักษะการโค้ช 7 ประการ
 6. เรียนรู้การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) และการสื่อสารในการฟังที่ดี  การตั้งคำถามในหลักการโค้ช
 7. เรียนรู้หลักการโค้ชด้วย 3F (Performance Coaching)  และเรียนรู้ 3 ขั้นตอนในการตัดสินใจ
 8. เรียนรู้การโค้ช   ฝึกการตั้งคำถามด้วย GROW Model  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

• Goal: SMART

• Reality: Resource ค้นหาแหล่งทรัพยากร

• Option:

• Will:

9. เทคนิคการให้  Feedback อย่างสร้างสรรค์ด้วยคำถามแบบโค้ช (FOLLOW Modes) เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้กับทีม

• Facts ประสบการณ์ที่ เกิดอะไรขึ้น

• Opinion ความคิดเห็น รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิด

• Learning เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง

• Linkage to Goal นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้อะไรได้บ้าง เชื่อมโยงอย่างไร

• Outlook มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้าง

• Way forward มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร

10. ฝึกการตั้งคำถามการโค้ช/Roleplay ฝึกการโค้ช

11. ถาม - ตอบ - สรุป

หมายเหตุ หลักสูตรนี้เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อผู้เข้าอบรมนำประยุกต์ใช้ได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย :

Leader ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรในองค์กร

รูปแบบการสัมมนา :

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                 30%

Work Shop/Roleplay / ฝึกปฏิบัติจริง/ กรณีศึกษาตัวอย่าง                     70%

ระยะเวลาอบรม :

จำนวน 1 วัน ต่อ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน