ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS 

หลักการและเหตุผล

เมื่อเกิดความบกพร่องของงาน หน้าที่หลักของผู้ควบคุมงานคือการที่จะต้องแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องทำ แต่ในทางปฏิบัติแล้วหากผู้ควบคุมงานขาดความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก็ถือเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำได้ การวิเคราะห์ Why-Why เพื่อเข้าถึงรากของปัญหา ในสภาวการณ์ที่การแข่งขันมีความรุนแรง ปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดหรือก้าวสู่การเป็นผู้นำได้นั้น การผลิตจะต้องมีต้นทุนที่เหมาะสม คุณภาพตามข้อกำหนด และส่งมอบสินค้าตรงเวลา ดังนั้นในการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นระบบจะทำให้เรารู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และนำไปสู่แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why-Why analysis

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุโดย Why-Why analysis และหลักการ 5 Gen

กำหนดการอบรม

- Why-Why Analysis คืออะไร

-  แนวคิดการแก้ไขปัญหาของ Why-Why Analysis

-  ขั้นตอนการวิเคราะห์ Why-Why Analysis

-  หลักการ 5 GEN เพื่อการวิเคราะห์ why-why

-  การมองจากสภาพที่ควรจะเป็น

- การมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี

- หลักการหาปรากฏการณ์ในการวิเคราะห์ Why-Why

- เทคนิค 9 ประการในการวิเคราะห์ Why-Why

- การกำหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อกำจัดสาเหตุของปัญหา

- Work Shop

-  Q&A

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม

บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน