ติดต่อสอบถาม

Team Building & Collaboration

Team Building & Collaboration

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การรับฟัง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกที่เกี่ยวเนื่องกัน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติและทักษะในการทำงาน สามารถบริหารจัดการตนเองได้ดี เพื่อมุ่งสุ่เป้าหมายขององค์กรได้

หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม

►Check in กิจกรรมสัมพันธ์

-กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนก

-เพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมข้ามแผนก  ปรับทัศนคติเพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน

►เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น...จุดเริ่มต้นของ “Teamwork”

 • Generation @ Work : ต่างคน ต่างวัย จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี?
 • เทรนด์เรื่องประชากรในที่ทำงาน
 • เทคนิคการผสานทีมงานต่างวัยให้ได้ใจ และได้งาน

 ►เรียนรู้ “เทคนิคการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน”

 • ความสำคัญของ “การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน”

กิจกรรม “อกเขา อกเรา”

การฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน

 • เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

กิจกรรม “คุณเป็นคนสไตล์ไหน?

เข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานแบบข้ามสายงาน

 • การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

กรณีศึกษา : รูปแบบการทำงานแบบข้ามสายงานแบบต่างๆ (Cross Functional Approach)

Workshop : สร้างสรรค์แบบจำลอง Team Alignment ขององค์กร

เข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำงานข้ามสายงานต่างๆในองค์กร

ระยะเวลา

 • ระยะเวลา 1 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากร

 • ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 • บรรยายแนวคิดหลักการ                                                                                                           30%
 • กรณีศึกษา                                                                                                                               30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการฝึกปฏิบัติ/Workshop                                                      40%

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน